Rozhodnutí NS

29 NSCR 130/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/27/2020
Senátní značka:29 NSCR 130/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.130.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSCB 27 INS XY
29 NSČR 130/2018-B-57


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka K. S., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS XY, o zproštění výkonu funkce insolvenčního správce, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Jiřím Linhartem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova třída 14/9, PSČ 370 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. dubna 2018, č. j. KSCB 27 INS XY, 2 VSPH XY, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Usnesením ze dne 3. listopadu 2017, č. j. KSCB 27 INS XY, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh dlužníka na zproštění insolvenčního správce (Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s.) funkce.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu odmítl Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako bezpředmětné.

Učinil tak proto, že v průběhu dovolacího řízení vzal insolvenční soud usnesením ze dne 16. května 2019, č. j. KSCB 27 INS XY, na vědomí splnění oddlužení dlužníka (bod I. výroku), čímž insolvenční řízení skončilo [§ 413 věta první část za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)]. Stejným usnesením zprostil insolvenční soud funkce insolvenčního správce (bod III. výroku). Usnesení nabylo právní moci v bodu I. výroku dne 16. května 2019 a v bodu III. výroku dne 7. června 2019.

Za popsaného stavu se tak opravný prostředek (dovolání) dlužníka stal bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí a je namístě jeho odmítnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 2015, sen. zn. 29 ICdo 15/2015, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2018, sen. zn. 29 ICdo 186/2017).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (článek II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu