Rozhodnutí NS

30 Cdo 4225/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/13/2018
Spisová značka:30 Cdo 4225/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.4225.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
01/17/2019
III.ÚS 185/19
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
odmítnuto
01/23/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4225/2018-43


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 186/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2018, č. j. 51 Co 121/2018-23, takto:

        I. Dovolací řízení se zastavuje.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 12. 2. 2018, č. j. 19 C 186/2017-18, odmítl podání žalobce ze dne 14. 8. 2017 ve spojení s podáním ze dne 8. 9. 2017 (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II).

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I usnesení odvolacího soudu) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Usnesením ze dne 18. 6. 2018, č. j. 19 C 186/2017-28 soud prvního stupně žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku, a zároveň jej poučil, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě, dovolací řízení bude zastaveno. Na uvedenou výzvu žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků ze dne 3. 7. 2018.

O této jeho žádosti rozhodl soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 7. 2018, č. j. 19 C 186/2017-32, tak, že mu osvobození od soudních poplatků přiznáno nebylo. Odvolací soud naposledy uvedené rozhodnutí potvrdil usnesením ze dne 20. 9. 2018, č. j. 51 Co 284/2018-39.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], avšak žalobce přes poučení soudu prvního stupně o důsledcích své nečinnosti, soudní poplatek neuhradil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 13. 11. 2018


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu