Rozhodnutí NS

29 ICdo 168/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/09/2019
Spisová značka:29 ICdo 168/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.168.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Incidenční spory
Zastavení řízení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 160 odst. 5 IZ.
§ 159 odst. 3 IZ.
§ 103 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSHK 40 INS XY
40 ICm XY
29 ICdo 168/2017-115


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Rostislavem Krhutem v právní věci žalobce FINCOM TRADE LTD, se sídlem v Road Town, De Castro Street 24, Tortola, Britské Panenské ostrovy, identifikační číslo 1380699, zastoupeného Mgr. Pavlem Nádeníčkem, advokátem, se sídlem v Brně, Průchodní 377/2, PSČ 602 00, proti žalovanému GRANT BOHEMIA s. r. o., se sídlem v Poličce, Palackého náměstí 56, PSČ 572 01, identifikační číslo osoby 25950126, zastoupenému Mgr. Petrem Hájkem, advokátem, se sídlem v Litoměřicích, Michalská 39/4, PSČ 412 01, o popření pohledávky věřitelem, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 40 ICm 3043/2014, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Z. L., narozeného XY, naposledy bytem XY, zemřelého 9. února 2019, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS XY, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. září 2016, č. j. 40 ICm XY, 101 VSPH XY (KSHK 40 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

  Odůvodnění:  Rozsudkem ze dne 12. října 2015, č. j. 40 ICm XY, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“) určil, že pohledávka označená v žalobě jako pohledávka A (pohledávka č. 2 dle přihlášky) ve výši 44.536 Kč je po právu (výrok I.) a ve výši 1.547.945,25 Kč není po právu (výrok II.), pohledávka označená v žalobě jako pohledávka B (pohledávka č. 3 dle přihlášky) do výše 1.208.800 Kč není zajištěna (výrok III.), pohledávka označená v žalobě jako pohledávka C (pohledávka č. 4 dle přihlášky) ve výši 302.220 Kč není po právu (výrok IV.), žalovaný má pohledávku označenou v žalobě jako pohledávku C (pohledávka č. 4 dle přihlášky) ve výši 4.986.638 Kč nezajištěnou (výrok V.), zastavil řízení co do popření pohledávky označené v žalobě jako pohledávka D (pohledávka č. 5 dle přihlášky) [výrok VI.] a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok VII. a VIII.) a vrácení složené jistoty ve výši 10.000 Kč žalobci (výrok IX.).

  K odvolání žalobce i žalovaného Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek insolvenčního soudu ve výroku II. tak, že se určuje, že žalovaný nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 2.547.975 Kč, potvrdil rozsudek insolvenčního soudu ve výroku III. a IV., potvrdil rozsudek insolvenčního soudu ve výroku V. v části, v níž bylo určeno, že pohledávka žalovaného ve výši 4.986.638 Kč je pohledávkou nezajištěnou, změnil výrok VII. a VIII. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

  Proti části prvního výroku rozsudku odvolacího soudu, kterou byl změněn II. výrok, potvrzen III. a IV. výrok a částečně potvrzen V. výrok rozsudku insolvenčního soudu, podal žalovaný dovolání.

  Zkoumaje podmínky řízení (§ 103 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu; dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud zjistil, že dlužník zemřel po podání dovolání žalovaným a že v době po vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu insolvenční soud usnesením ze dne 3. června 2019, č. j. KSHK 40 INS XY, jež nabylo právní moci dne 19. června 2019, (mimo jiné) zastavil insolvenční řízení dlužníka podle ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř.

  Jelikož v incidenčním sporu nelze nadále pokračovat [§ 159 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)], Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. (ve spojení s ustanovením § 243b o. s. ř.) zastavil. Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že samotné rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení není pokračováním v incidenčním sporu ve smyslu ustanovení § 159 odst. 3 insolvenčního zákona.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b a § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť dovolací řízení bylo zastaveno.

  Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

  Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 9. 7. 2019

  Mgr. Rostislav Krhut
  pověřený člen senátu