Rozhodnutí NS

29 NSCR 60/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/31/2016
Senátní značka:29 NSCR 60/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.60.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSLB 76 INS XY
29 NSČR 60/2016-A-19


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice E. Z., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem– pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. prosince 2015, č. j. KSLB 76 INS XY, 2 VSPH XY, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 30. března 2015, č. j. KSLB 76 INS XY, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „insolvenční soud“) odmítl insolvenční návrh dlužnice pro vady podle § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (č. l. A-12).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 26. ledna 2016, č. j. KSLB 76 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť dne 28. ledna 2016 (srov. doručenku u č. l. B-13), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 30 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. března 2016
Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu