Rozhodnutí NS

30 Cdo 4283/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:30 Cdo 4283/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4283.2017.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4283/2017-76


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce N. O., nar. XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Lasákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24, proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 10 C 680/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2017, č. j. 72 Co 14/2017-49, opravným usnesením, takto:

Podle § 164, § 243b o. s. ř. se z důvodu zjevné nesprávnosti opravuje záhlaví a výrok rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 2. 2019, č. j. 30 Cdo 4283/2017-61.

Nesprávný údaj o zástupci žalobce: „zastoupeného JUDr. Pavlem Lasákem, advokátem se sídlem v Opavě, Englišova 1901/47“ se opravuje na správný: „zastoupeného JUDr. Janem Lasákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 745/24“.

Nesprávný údaj o číslu jednacím rozsudku soudu prvního stupně: „č. j. 10 C 680/2017-34“ se opravuje na správný: „č. j. 10 C 680/2014-34“.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

          Písemné vyhotovení usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím nebylo rozhodnuto ve věci samé, povaha věci to připouští a z obsahu spisu je zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto (§ 169 odst. 2 věta druhá,
          § 243b o. s. ř.)


V Brně dne 14. 5. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu