Rozhodnutí NS

30 Cdo 942/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2019
Spisová značka:30 Cdo 942/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.942.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 942/2019-33


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 944 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 43/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2018, č. j. 58 Co 175/2018-11, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se žalobou domáhal po žalované zaplacení částky 944 000 Kč s příslušenstvím podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též „OdpŠk“), s odůvodněním, že Česká republika je zločinecký režim se státními zločinci, který vůči žalobci postupoval úmyslně likvidačně a způsobil mu trvalé poškození zdravotního stavu.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 19. 3. 2018, č. j. 26 C 43/2018-6, zastavil řízení (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 17. 5. 2018, č. j. 58 Co 175/2018-11, k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Odvolací soud se plně ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobcova žádost o odškodnění (podaná u Ministerstva spravedlnosti dne 20. 11. 2017) přiložená k žalobě se nemohla stát pro absenci určitého a srozumitelného vylíčení rozhodujících skutečností náležitým podkladem pro předběžné projednání nároku u ministerstva, a nebyl tak splněn předpoklad pro jeho následné uplatnění u soudu (§ 14 odst. 3 OdpŠk).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 2. 7. 2018, č. j. 26 C 43/2018-16, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil svým zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2018, č. j. 58 Co 175/2018-11, s tím, že nevyhoví-li žalovaný výzvě soudu ve stanovené lhůtě 7 dnů, soud řízení o podaném dovolání zastaví.

Dovolatel na tuto výzvu reagoval žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 8. 2018, č. j. 26 C 43/2018-19, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu ze dne 3. 10. 2018, č. j. 58 Co 348/2018-25, byla žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítnuta. Usnesení odvolací soudu bylo dovolateli doručeno a současně nabylo právní moci, uplynutím úložní doby podle § 49 odst. 4 o. s. ř., dne 26. 10. 2018, a to opětovně spolu s usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. 7. 2018, na což žalobce reagoval novou žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, aniž by ovšem uvedl nějaké nově nastalé okolnosti.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“, a dovolací řízení zastavil.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení přitom byla již dříve pravomocně zamítnuta. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil ani ve lhůtě dle § 241b odst. 3, část věty druhé za středníkem, o. s. ř., přičemž na opakovanou žádost dovolatele, aniž by tento uvedl nové skutečnosti, soud prvního stupně již správně nebral zřetel.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, ačkoliv k tomu byl dovolatel opakovaně vyzván a tato podmínka dovolacího řízení je dovolateli rovněž známa z mnoha dalších soudních řízení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 4. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu