Rozhodnutí NS

20 Cdo 3380/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/03/2018
Spisová značka:20 Cdo 3380/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.3380.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3380/2018-211


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné MAYER reality investice s. r. o., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů č. 911/8, identifikační číslo osoby 25091921, zastoupené Mgr. Janem Staňkem, advokátem se sídlem se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2, proti povinné M. L., bytem P., zastoupené JUDr. Václavem Vlkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 32/22, pro 240 000 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 EXE 9686/2015, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 18. května 2018, č. j. 14 Co 132/2016-188, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 18. května 2018, č. j. 14 Co 132/2016-188, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 26. září 2018 své dovolání v plném rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. 10. 2018


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu