Rozhodnutí NS

22 Cdo 3471/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/24/2018
Spisová značka:22 Cdo 3471/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.3471.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 3471/2018-138


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce V. Ch. Z., proti žalovanému P. J., o zaplacení 14 600 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 6 C 272/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 24. ledna 2018, č. j. 27 Co 379/2017-118,

takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb.
– dále jen „o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud ve Svitavách (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 3. 8. 2017, č. j. 6 C 272/2016-86, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení částky 14 600 Kč s příslušenstvím (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 24. 1. 2018, č. j. 27 Co 379/2017-118, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, neboť se domnívá, že rozhodnutí nalézacích soudů jsou nesprávná. Jelikož není dána žádná z výjimek, má za to, že je dovolání přípustné a též důvodné, protože soudy obou stupňů porušily zákon při dokazování vlastnického práva k žalovaným věcem a také nerespektovaly dražební vyhlášku, v níž je uvedeno, že se draží pouze nemovitost, nikoliv movitý majetek. Nesouhlasí s tím, že by měl prokazovat vlastnictví svých věcí, po tak dlouhé době nemá, jak by to učinil. Navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k novému projednání.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Dovolání není přípustné.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že v dané věci tvrzená hodnota předmětu sporu nepřevyšuje 50 000 Kč a zároveň se nejedná ani o vztahy ze spotřebitelských smluv, ani o pracovněprávní vztahy, je dovolání podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nepřípustné. Nad rámec odůvodnění dovolací soud uvádí, že ani v opačném případě by nemohl shledat dovolání jako přípustné, neboť v něm zcela absentuje vymezení dovolacího důvodu a přípustnosti dovolání.

Jelikož Nejvyšší soud neshledal dovolání žalobce přípustným, podle § 243c odst. 1 o. s. ř. je odmítl.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neobsahuje rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 10. 2018


Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu