Rozhodnutí NS

30 Cdo 1276/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:30 Cdo 1276/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.1276.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1276/2018-73


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Hynka Zoubka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce J. Č., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 214 Nc 3802/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2010, č. j. 68 Co 67/2010-40, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 7 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 3. 4. 2008, č. j. 214 Nc 3802/2005-25, zastavil řízení (výrok I), rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Policii České republiky, Obvodnímu ředitelství Praha II, Místnímu oddělení Vinohrady, Šafaříkova 12 (výrok II), a o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu (výrok III).

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací uvedené usnesení soudu prvního stupně (výrok I), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II), a zamítl návrh žalobce na opravu odůvodnění usnesení (výrok III).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 21. 4. 2017, č. j. 214 Nc 3802/2005-66, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce si přes uvedenou výzvu zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení nezvolil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012, s výjimkou § 243c odst. 3 tohoto zákona, který se užije ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí,
je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolání proti napadenému usnesení je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Žalobce však není pro dovolací řízení zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdil ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení žalobce přes řádnou výzvu učiněnou soudem prvního stupně neodstranil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243c odst. 3, § 225 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za použití argumentu a contrario. Procesně úspěšná žalovaná má právo na náhradu nákladů dovolacího řízení; žádné náklady jí však v dovolacím řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 11. 2018


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu