Rozhodnutí NS

22 Nd 404/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/10/2018
Spisová značka:22 Nd 404/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:22.ND.404.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Nd 404/2018-19


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci projednání dědictví po J. D., narozenému XY, naposledy bytem XY, zemřelému dne 16. 8. 2018, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 28 D 370/2018, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti,

takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 28 D 370/2018 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Bruntále.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 5. 9. 2018, č. j. 28 D 370/2018-4, bylo zahájeno dědické řízení po J. D., narozenému XY, posledně bytem XY, zemřelému dne 16. 8. 2018, a současně jím byla pověřena notářka JUDr. Jitka Matějková, aby jako soudní komisařka provedla úkony v dědickém řízení.

V průběhu řízení o dědictví podal jeden z jeho účastníků, syn zůstavitele J. D., bytem XY, návrh, aby projednání věci bylo dle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) z důvodu vhodnosti přikázáno Okresnímu soudu v Bruntále, protože má v obvodu tohoto soudu své trvalé bydliště.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Pro řízení o pozůstalosti je příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu, jinak kde měl naposledy bydliště (§ 98 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních). Místně příslušným je proto v projednávané věci Okresní soud v Jičíně.

Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Z Informačního systému obyvatel bylo zjištěno, že zemřelý J. D. má krom navrhovatele ještě jedno dítě, s bydlištěm mimo obvod Okresního soudu v Bruntále. Z Evidence právních jednání pro případ smrti bylo dále zjištěno, že zemřelý J. D. zanechal více závětí, okruh možných dědiců je široký a z různých částí České republiky.

Za daných okolností tedy nejsou dány důvody procesního rázu (urychlení řízení), ani důvody vážící se k účastníkům řízení, pro prolomení výše citované ústavní zásady (srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. 33 Nd 79/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 25 Nd 166/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. 28 Nd 274/2007), Nejvyšší soud tudíž návrhu na přikázání věci nevyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Bruntále nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 12. 2018


Mgr. David Havlík
předseda senátu