Rozhodnutí NS

4 Td 87/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/31/2019
Spisová značka:4 Td 87/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:4.TD.87.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyloučení soudce
Dotčené předpisy:§ 31 odst. 1 tr. ř.
§ 30 odst. 3 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
4 Td 87/2019-380


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2019 v řízení o dovolání obviněného R. K., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 3. 2019 sp. zn. 3 To 639/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 4 T 73/2016 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 1284/2019, o návrhu na vyloučení soudce, takto:


Podle § 31 odst. 1 věta třetí tr. ř., z důvodu § 30 odst. 3 tr. ř., je soudce JUDr. Aleš Kolář vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 4 T 73/2016 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 1284/2019.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu jako soudu dovolacímu bylo dne 10. 10. 2019 předloženo k rozhodnutí dovolání obviněného R. K., nar. XY, směřující proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 3. 2019 sp. zn. 3 To 639/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 4 T 73/2016. V souladu se zněním rozvrhu práce pro rok 2019 byla věc přidělena senátu č. 3 a je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 3 Tdo 1284/2019. Podle téhož rozvrhu práce aktuálního v době nápadu věci jsou členy senátu č. 3 JUDr. Pavel Šilhavecký, JUDr. Petr Šabata a JUDr. Aleš Kolář. Ke zpracování byla uvedená věc přidělena JUDr. Aleši Kolářovi.

Dne 22. 10. 2019 předložil předseda senátu JUDr. Pavel Šilhavecký senátu Nejvyššího soudu č. 4 návrh, aby byl soudce JUDr. Aleš Kolář vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v této trestní věci obviněného R. K., z důvodu předpokládaného v ustanovení § 30 odst. 3 tr. ř. JUDr. Aleš Kolář se totiž v předchozí době jako soudce a člen odvolacího senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích zúčastnil rozhodování v předmětné věci dovolatele, kdy o jeho odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně bylo rozhodnuto usnesením ze dne 13. 3. 2019 sp. zn. 3 To 639/2018 tak, že odvolání obviněného bylo zamítnuto. Účast na tomto rozhodování je pak podle předkladatele návrhu důvodem pro vyloučení JUDr. Aleše Koláře z dalšího rozhodování v této trestní věci s poukazem na ustanovení § 30 odst. 3 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podaný návrh a obsah procesního spisu Okresního soudu v Prachaticích sp. zn. 4 T 73/2016, přičemž shledal, že na č. l. 355 tohoto spisu se nachází protokol o veřejném zasedání ze dne 13. 3. 2019, z něhož vyplývá, že členem odvolacího senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích, jenž projednal a rozhodl o odvolání obviněného R. K. proti rozsudku Okresního soudu v Prachaticích, byl i JUDr. Aleš Kolář. Tudíž návrh na vyloučení JUDr. Aleše Koláře z vykonávání dalších úkonů trestního řízení v této trestní věci obviněného R. K. vyvolaných jeho dovoláním, proti rozhodnutí těchto soudů nižších stupňů k Nejvyššímu soudu, je zcela opodstatněný.

Podle § 30 odst. 3 věty první tr. ř. je totiž z rozhodování u soudu vyššího stupně vyloučen soudce nebo přísedící, který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně, a naopak.

Podle učiněných zjištění je zřejmé, že soudce JUDr. Aleš Kolář se zúčastnil řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích, kdy bylo rozhodováno o řádném opravném prostředku obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Prachaticích. Nyní by se pak tentýž soudce měl jako referující člen senátu Nejvyššího soudu podílet na rozhodování o podaném dovolání obviněného R. K. proti rozhodnutí soudu druhého stupně, jehož se jako člen odvolacího senátu též zúčastnil. Jednalo by se tak jednoznačně o rozhodování v procesní situaci předpokládané výše citovaným ustanovením § 30 odst. 3 tr. ř., jehož smyslem je vyloučit možnost vzniku pochybností o nestrannosti rozhodování u soudu vyššího stupně.

Nejvyšší soud proto na základě všech výše uvedených důvodů rozhodl tak, že soudce JUDr. Aleš Kolář je vyloučen z vykonávání dalších úkonů trestního řízení ve věci obviněného R. K. vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 4 T 73/2016 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 1284/2019.

O uvedeném návrhu na vyloučení rozhodoval senát č. 4 Nejvyššího soudu, neboť z důvodů uvedených v § 30 tr. ř. rozhodne podle § 31 odst. 1 věty třetí tr. ř. o vyloučení soudce Nejvyššího soudu jiný senát téhož soudu. Tímto senátem je podle platného rozvrhu práce Nejvyššího soudu senát č. 4.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustná stížnost.

V Brně dne 31. 10. 2019


JUDr. František Hrabec
předseda senátu