Rozhodnutí NS

23 Cdo 3225/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/03/2019
Spisová značka:23 Cdo 3225/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.3225.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 3225/2019-347


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně LACMAN s.r.o., se sídlem Praze 9, U schodů 122/5, Hrdlořezy, PSČ 190 00,  IČO 64793711, zastoupené JUDr. Pavlem Čuprem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1929/10, PSČ 602 00, proti žalované Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO 47116617, zastoupené JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kořenského 1107/15, PSČ 150 00, o zaplacení 22 388 995 Kč s příslušenstvím, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Cm 190/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. května 2019, č. j. 4 Cmo 170/2018-315, t a k t o :
  I. Dovolání se odmítá.
  II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 32 285 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Hlaváčka, advokáta se sídlem v Praze 5, Kořenského 1107/15, PSČ 150 00.
       S t r u č n é   o d ů v o d n ě n í  (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

  Vrchní soudu v Praze usnesením ze dne 28. května 2019, č. j. 4 Cmo 170/2018-315, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. května 2018, č. j. 5 Cm 190/2013-297,  kterým bylo zastaveno řízení o odvolání z důvodu nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě.

  Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, které považuje za přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť má za to, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena. Namítá, že soudy nevyhověly žádosti žalobkyně o posečkání zaplacení soudního poplatku do konečného rozhodnutí ve věci samé proto, že účastník ze svých jediných disponibilních prostředků uhradil odměny za nezbytné právní služby advokátům, kteří ho zastupovali v insolvenčním řízení, a poté bylo řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno. Tato procesní otázka podle dovolatelky nebyla v rozhodování Nejvyššího soudu dosud vyřešena.  Dále podle dovolatelky není rozhodnutí odvolacího soudu v rozporu s judikaturou dovolacího soudu náležitě odůvodněno ve smyslu § 157 odst. 2 o. s. ř. a z tohoto důvodu je rozhodnutí nepřezkoumatelné. Nevypořádaný odvolací důvod tak představuje vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Z uvedených důvodů navrhla, aby dovolací soud zrušil napadené rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

  K dovolání žalobkyně podala žalovaná vyjádření, v němž navrhla jeho odmítnutí z důvodu, že dovolání není přípustné, neboť dovolatelka neuplatnila způsobilé dovolací námitky a dovolání je zjevně bezdůvodné.

  Podle § 238 odst. 1 písm. i) 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“) není dovolání přípustné proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek. Vzhledem k tomu, že námitky dovolatelky směřují pouze k povinnosti zaplatit soudní poplatek, nemůže dovolací soud  tento závěr odvolacího soudu přezkoumávat.

  Jestliže dovolatelka namítala, že se odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku nevypořádal s její argumentací uvedenou v odvolání, jedná se o námitku vady řízení, která není způsobilá založit přípustnost dovolání, neboť Nejvyšší soud přihlíží v souladu s § 242 odst. 3 o. s. ř. k vadám řízení pouze tehdy, je-li dovolání přípustné.

  S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť uzavřel, že dovolání žalobkyně není podle § 237 o. s. ř. přípustné.

  Výrok o náhradě nákladů řízení se neodůvodňuje (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

  P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

  V Brně dne 3. 10. 2019


   JUDr. Kateřina Hornochová
     podepsáno JUDr. Zdeňkem Desem
  za nepřítomnou předsedkyni senátu