Rozhodnutí NS

11 Tcu 83/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:11 Tcu 83/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.83.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 83/2018-23
USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal dne 20. 2. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občanů České republiky V. P., nar. XY, F. V., nar. XY a K. B., nar. XY, podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl, t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení V. P., nar. XY, F. V., nar. XY a K. B., nar. XY rozsudkem Okresního soudu v Szegedu, Maďarská republika ze dne 16. 7. 2015 sp. zn. 5.B.1028/2015/17, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


1. Okresní soud v Szegedu vydal dne 16. 7. 2015 rozsudek sp. zn. 5.B.1028/2015/17, který nabyl právní moci dne 17. 7. 2015, a kterým byli V. P., F. V. a K. B. uznáni vinnými ze spáchání trestného činu pašování lidí (převaděčství) spáchaného spolupachatelstvím podle § 353 odst. 1, bod a) a b) odst. 2 maďarského tr. zákona a K. B. dále též ze spáchání trestného činu nedovoleného držení omamné látky podle § 178 odst. 1, odst. 6, maďarského tr. zákona a trestného činu řízení motorového vozidla pod vlivem omamné látky podle § 237 odst. 1 maďarského tr. zákona. Za uvedenou trestnou činnost byl V. P. a F. V. uložen trest odnětí svobody v trvání 1 roku a 3 měsíců a trest vyhoštění z území Maďarska v délce 2 let. K. B. byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku a 4 měsíců, k trestu zákazu řízení motorového vozidla na dobu 1 roku a k trestu vyhoštění z území Maďarska v délce 2 let.

2. Podle skutkových zjištění Okresního soudu v Szegedu se jmenovaní dopustili trestné činnosti tak, že dne 19. 9. 2014 mezi 11 a 11,30 hod. na blíže neurčeném místě v Maďarsku, v blízkosti státní hranice mezi Maďarskem a Srbskem, vzal V. P. do osobního motorového vozidla typu Seat Toledo, které řídil, 5 migrantů afgánské národnosti, K. B. vzal do osobního vozidla typu Škoda Octavia, které řídil, 5 migrantů afgánské národnosti a F. V. vzal do osobního motorového vozidla typu Škoda Fabia, které řídil, 4 migranty syrské národnosti, a to s vědomím, že migranti překročili srbsko-maďarskou hranici protiprávně a s úmyslem je nelegálním způsobem odvézt přes Maďarsko do západní Evropy, za což měli přislíbenu finanční odměnu 400 EUR za jednu osobu a následně byli téhož dne zastaveni a kontrolováni příslušníky oddělení pohraniční policie. Dále pak K. B. měl u sebe mezi dny 18. – 19. 9. 2014 na území Maďarska 1-2 tablety neznámého původu, které obsahovaly látku metamfetamin, které i užil, a pod vlivem této látky řídil osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, když kontrolou bylo v jeho moči zjištěno 3012 ng/ml amfetaminu a 1458 ng/ml metamfetaminu.

3. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo pod sp. zn. MSP-305/2018-MOT-T/7 ze dne 14. 12. 2018 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

5. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že všichni tři odsouzení jsou občany České republiky, a byli odsouzeni soudem jiného členského státu EU, přičemž toto odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právních předpisů České republiky (trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 tr. zákoníku a u K. B. též trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku). Shora uvedeným jsou tedy naplněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

6. Je třeba připomenout, že postup Nejvyššího soudu je též opodstatněn z hlediska materiálního. Závažnost výše popsané trestné činnosti spočívá v tom, že všichni tři obvinění se zásadním způsobem podíleli na nelegálním transportu 14 migrantů afgánské a syrské národnosti, který probíhal ze Srbska do Maďarska, a odtud dále do Rakouska, a to za příslib finanční odměny. K. B. navíc rovněž významně ohrozil provoz na pozemních komunikacích tím, že řídil osobní vozidlo po užití psychotropní látky – metamfetaminu a amfetaminu. Všem jmenovaným pak byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, kdy se ostatně nejedná o jejich první odsouzení, neboť z opisu z evidence Rejstříku trestů, který je součástí spisového materiálu, vyplývá, že všichni jmenovaní jsou osobami, které v minulosti byly opakovaně soudně trestány, v případě K. B. nejen na území ČR, ale též v Rakousku.

7. Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 2. 2019

      JUDr. Antonín Draštík
                   předseda senátu


                   Vypracoval:
JUDr. Michael Vrtek, Ph. D.