Rozhodnutí NS

33 Nd 110/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/22/2020
Spisová značka:33 Nd 110/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:33.ND.110.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 110/2020-29


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci oprávněné EOS Investment Česká republika, s. r. o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, identifikační číslo osoby 01411641, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, proti povinnému M. M., naposledy bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 720/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 720/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:

Návrhem ze dne 29. 11. 2019 se oprávněná prostřednictvím Mgr. Jana Škarpy, exekutora Exekutorského úřadu v Praze 4, domáhá vymožení pohledávky 2 334,71 Kč s příslušenstvím, exekučním titulem je vykonatelné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 16. 2. 2018, č. j. ČTÚ 2 056/2017-631/*vyř.-KyA.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 28. 1. 2020, č. j. 33 EXE 720/2019-26, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Učinil tak po zjištění, že povinný byl od 7. 8. 2013 do 31. 12. 2013 hlášen k pobytu na adrese XY. Dle zprávy odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra měl povolení k trvalému pobytu a bylo mu přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES na území od 12. 2. 2007 do 31. 12. 2013; k dnešnímu dni nenahlásil změnu adresy.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Nejvyšší soud dále v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že, je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci, a že ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. s odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, se dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, proto po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. 4. 2020


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu