Rozhodnutí NS

27 Cdo 3365/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/19/2018
Spisová značka:27 Cdo 3365/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.3365.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vady řízení
Příslušnost soudu věcná
Spolek (o. z.) [ Korporace (o. z.) ]
Dotčené předpisy:§ 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř.
§ 85 odst. a předpisu č. 292/2013Sb.
§ 3 odst. 2 písm. a) předpisu č. 292/2013Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3365/2017-104


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelů a) J. F., a b) P. V., obou zastoupených JUDr. Vlastimilem Hájkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 224/37, PSČ 370 01, za účasti Mysliveckého spolku Zvíkov, Hvozdec, Vlkovice z. s., se sídlem ve Zvíkově, Lišovská 60, PSČ 373 72, identifikační číslo osoby 71213627, zastoupeného JUDr. Václavem Mikolášem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Dukelská 669/64, PSČ 370 01, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí výboru spolku, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 C 410/2015, o dovolání Mysliveckého spolku Zvíkov, Hvozdec, Vlkovice z. s. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 3. 2017, č. j. 8 Co 196/2017-84, takto:

Dovolání se odmítá.

  Odůvodnění:


  Okresní soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 23. 11. 2016, č. j. 16 C 410/2015-63, zamítl „žalobu“ navrhovatelů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí výboru Mysliveckého spolku Zvíkov, Hvozdec, Vlkovice z. s. (dále jen „spolek“) [výrok I.] a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

  Krajský soud v Českých Budějovicích k odvolání navrhovatelů v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc postoupil Krajskému soudu v Českých Budějovicích jako soudu věcně příslušnému k řízení v prvním stupni.

  Proti usnesení odvolacího soudu podal spolek dovolání, jež Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odmítl jako nepřípustné, neboť nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

  Závěr odvolacího soudu, podle kterého je řízení zatíženo vadou ve smyslu § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť ve věci rozhodoval věcně nepříslušný soud, je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, podle níž s účinností od 1. 1. 2014 je řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku nesporným řízením, a to řízením ve statusových věcech právnických osob ve smyslu § 85 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, k jehož projednání a rozhodnutí jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy [§ 3 odst. 2 písm. a) téhož zákona]. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3307/2016 a 29 Cdo 3476/2016.

  K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

  Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 19. 9. 2018  JUDr. Marek Doležal
  předseda senátu