Rozhodnutí NS

24 Nd 413/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/16/2019
Spisová značka:24 Nd 413/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.413.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 413/2018-21


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Romana Fialy v exekuční věci oprávněné LAMA energy a.s., se sídlem v Hradci nad Moravicí, Gudrichova č. 763, IČ 28262026, zastoupené Mgr. Miroslavem Kadlecem, advokátem se sídlem v Dubé Zakšín, Zakšín č. 4, proti povinné N. D. T., narozené XY, naposledy bytem XY, pro 2.489,11 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2684/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2684/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Jiří Komárek, se sídlem exekutorského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Jihlavská č. 1007, podal dne 1.10.2018 Okresnímu soudu v Rakovníku žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné LAMA energy a.s. proti povinné N. D. T. ve výši 2.489,11 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 15.10.2018, č.j. 24 EXE 2684/2018-17, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vycházel ze zjištění, že povinná je státní příslušnicí Vietnamské socialistické republiky, na území České republiky byl její pobyt registrován od 2.4.2013 do 1.1.2015 na adrese XY, případný exekučně postižitelný majetek povinné nebyl zjišťován.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů. Vzhledem k tomu, že pobyt povinné na území České republiky v době zahájení řízení není znám, není také známo, zda má povinná majetek, který by mohl být exekučně postižen, a tato skutečnost vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora, neboť před nařízením exekuce soud existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.9.2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013), je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu, Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku rozhodl, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož byla žádost o pověření a nařízení exekuce podána a který provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 1. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu