Rozhodnutí NS

23 Cdo 2992/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:23 Cdo 2992/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.2992.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 2992/2018-1012


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně STRABAG Rail a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03, IČO 25429949, zastoupené Dr. Josefem Černohlávkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 31/23, PSČ 110 00, proti žalované BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem v Plzni, Litice, Klatovská 410/167, PSČ 321 00, IČO 45357269, zastoupené JUDr. Václavem Bergerem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1079/3, PSČ 110 00, o zaplacení částky 24 035 073,51 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 39 C 237/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 3. 2018, č. j. 64 Co 415/2017-943, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň – město rozsudkem ze dne 14. 9. 2017, č. j. 39 C 237/2016-695, uložil žalované, aby zaplatila žalobkyni částku 914 393,63 Kč s úrokem z prodlení specifikovaným ve výroku rozsudku (výrok pod bodem I), zamítl žalobu co do částky 22 961 575,39 Kč s úrokem z prodlení specifikovaným ve výroku rozsudku (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem III).

K odvolání žalobkyně i žalované Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 6. 3. 2018, č. j. 64 Co 415/2017-943, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 23 078 292 Kč s úrokem z prodlení specifikovaným ve výroku rozsudku (výrok pod bodem I), zamítl žalobu co do částky 956 781,90 Kč s úrokem z prodlení specifikovaným ve výroku rozsudku (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem III).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 4. 4. 2019 vzala žalovaná dovolání zpět.

Podle § 243c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se podle ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. neodůvodňuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 5. 2019


JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu