Rozhodnutí NS

20 Cdo 192/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/05/2019
Spisová značka:20 Cdo 192/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.192.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 192/2019-184


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného M. K., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Miroslavem Krutinou, advokátem se sídlem v Praze 2, Vyšehradská č. 423/27, proti povinnému P. H., narozenému XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Bělušice, zastoupenému Mgr. Dmitrijem Pavlenkem, advokátem se sídlem v Jičíně, Husova č. 393, pro 240 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 9 EXE 581/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. ledna 2018, č. j. 25 Co 8/2018-138, t a k t o :


Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. ledna 2018, č. j. 25 Co 8/2018-138, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, jakož i čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 12. 12. 2018 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 2. 2019


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu