Rozhodnutí NS

26 Cdo 2789/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/20/2016
Spisová značka:26 Cdo 2789/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.2789.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
02/02/2017
II.ÚS 339/17
JUDr. Jiří Zemánek
zrušeno
04/04/2017
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2789/2016U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobce Ing. J. L., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Dulíčkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Brožíkova 1567/7, proti žalované Profit Energy Smiřice s. r. o., se sídlem v Hodoníně, tř. Dukelských hrdinů 1751/59, IČO 28421094, zastoupené JUDr. Hanou Mesthene, advokátkou se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, o zaplacení 196.250 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 15 C 328/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2015, č. j. 72 Co 227/2015-200, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 16. května 2016, č. j. 72 Co 227/2015-220, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 25. 11. 2014, č. j. 15 C 328/2011-148, ve znění opravného usnesení ze dne 23. 3. 2015, č. j. 15 C 328/2011-171, uložil žalované zaplatit žalobci částku 196.250 Kč spolu s úrokem z prodlení a náklady řízení ve výši 71.462,90 Kč, dále jí byla uložena povinnost zaplatit náklady státu.

Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 16. 12. 2015, č. j. 72 Co 227/2015-200, ve znění opravného usnesení ze dne 16. 5. 2016, č. j. 72 Co 227/2015-220, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé a ve výroku o náhradě nákladů státu; ve výroku o nákladech řízení mezi účastníky ho změnil tak, že výše nákladů činí 81.272,90 Kč; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu, který byl jejímu právnímu zástupci doručen prostřednictvím datové schránky dne 25. 1. 2016, napadla žalovaná dovoláním. Posledním dnem k podání dovolání byl pátek 25. 3. 2016 [§ 57 odst. 2, § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“]. Podala-li dovolatelka dovolání až dne 29. 3. 2016, učinila tak po uplynutí stanovené lhůty, tedy opožděně. Okolnost, že v předmětné věci bylo odvolacím soudem později vydáno opravné usnesení, je pro závěr o opožděnosti podaného dovolání bezvýznamná, neboť podle ustáleného výkladu soudní praxe účinky předvídané v ustanovení § 240 odst. 1 věty druhé o. s. ř. (tj. běh nové dovolací lhůty od doručení opravného usnesení) nastávají pouze v případě takové opravy, jejímž důsledkem je obsahová změna výroku rozhodnutí z hlediska práv a povinností, jež po opravě vymezuje (v porovnání se stavem před opravou), nebo nebylo-li rozhodnutí ve znění před opravou v důsledku takové chyby v psaní materiálně vykonatelné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 6. 2004, sp. zn. 29 Odo 310/2002, uveřejněné pod číslem 46/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2402/2012). V dané věci účinky § 240 odst. 1 o. s. ř. nenastávají, neboť opravným usnesením byl pouze odstraněn překlep ve jméně právního zástupce žalobce.

V souladu s výše uvedeným Nejvyšší soud dovolání (protože tak v rozporu s ustanoveními § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 o. s. ř. neučinil soud prvního stupně) podle § 243c odst. 3 věty první (ve spojení s § § 218a, 243f odst. 2) o. s. ř. odmítl jako opožděné.

O návrhu na odklad vykonatelnosti, který neshledal důvodným, dovolací soud v souladu se svou ustálenou praxí nerozhodoval.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu