Rozhodnutí NS

30 Cdo 1694/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/01/2019
Spisová značka:30 Cdo 1694/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1694.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1694/2019-41USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 500 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 109/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, č. j. 20 Co 194/2018-26, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou ze dne 6. 6. 2017 domáhal náhrady škody, zadostiučinění, náhrady za vzniklou zdravotní a majetkovou újmu a zaplacení částky 1 500 000 Kč.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, č. j. 20 Co 194/2018-26, bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 4. 2018, č. j. 17 C 109/2017-21, kterým byla žaloba odmítnuta.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Soud prvního stupně vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za podání dovolání ve výši 4 000 Kč (usnesením ze dne 20. 7. 2018, č. j. 17 C 109/2017-31), přičemž o následné žádosti dovolatele o osvobození od soudních poplatků bylo rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 11. 2018, č. j. 17 C 109/2017-34, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2019, č. j. 20 Co 27/2019-39 (které nabylo právní moci dne 26. 2. 2019), tak, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků. Z obsahu spisu plyne, že žalobce vyměřený soudní poplatek za podání dovolání ani dodatečně nezaplatil.

Ačkoliv žalobce nebyl již opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku, nemůže být pochyb, že je mu, a to i na základě průběhu mnoha dalších soudních řízení, jeho poplatková povinnost známa, stejně jako následky nezaplacení soudního poplatku, přičemž žalobce opakovaně, kromě podání případné nové žádosti o osvobození od soudních poplatků, na výzvy k zaplacení soudního poplatku tak jako tak nereaguje. Dovolací soud proto řízení o dovolání podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. 7. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu