Rozhodnutí NS

28 Cdo 2822/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/14/2019
Spisová značka:28 Cdo 2822/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.2822.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
§ 166 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 2822/2018-298


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně J. P., narozené XY, bytem ve XY, zastoupené Mgr. Janou Volrábovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Malá 6, proti žalované M. Š., narozené XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Ing. Vítězslavem Paděrou, advokátem se sídlem v Praze 10, Vršovicích, Bulharská 588/1, o zaplacení částky 285 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 111 C 18/2015, o návrhu žalobkyně na opravu a doplnění rozhodnutí, t a k t o :


Návrh žalobkyně na opravu a doplnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. prosince 2018, č. j. 28 Cdo 2822/2018-277, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výroku označeným usnesením Nejvyšší soud pro nepřípustnost odmítl dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 1. 2. 2018, č. j. 23 Co 335/2017-234 (výrok I) a žádné z účastnic nepřiznal právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (výrok II). Výrok o nákladech řízením byl s odkazem na ustanovení § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) odůvodněn tím, že (oprávněné) žalobkyni v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Podáním ze dne 21. 12. 2018 žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší soud provedl opravu či doplnění označeného rozhodnutí v části týkající se výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení, namítajíc, že v tomto řízení, byť až po předložení spisu Nejvyššímu soudu, prostřednictvím soudu prvního stupně podala písemné vyjádření k dovolání, jež bylo postoupeno Nejvyššímu soudu, který je měl prokazatelně k dispozici před rozhodnutím o dovolání. Žalobkyní tím v dovolacím řízení vznikly náklady ve výši 11.809,60 Kč (odměna za zastupování advokátem, náhrada hotových výdajů advokáta a náhrada za daň z přidané hodnoty).

Podle § 243b o. s. ř. pro dovolací řízení platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak; ustanovení § 43, 92, 95 až 99 a 107a však pro dovolací řízení neplatí.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 166 o. s. ř. nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu (odstavec 1). Doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku; jinak o doplnění rozhodne usnesením. Nevyhoví-li soud návrhu účastníka na doplnění rozsudku, usnesením návrh zamítne (odstavec 2). Návrh na doplnění se nedotýká právní moci ani vykonatelnosti výroků původního rozsudku (odstavec 3).

Ustanovení § 166 o. s. ř. upravuje postup soudu v případě, že soud ve výroku rozhodnutí, kterým se řízení končí (konečného rozhodnutí) nevyčerpal celý předmět řízení nebo že opomenul rozhodnout o náhradě nákladů řízení nebo o návrhu na vyslovení předběžné vykonatelnosti rozsudku. Takovým deficitem označené rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž bylo pro nepřípustnost odmítnuto dovolání a v němž Nejvyšší soud současně rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení, evidentně netrpí. Proto nejsou dány předpoklady pro jeho doplnění.

Ustanovení § 164 o. s. ř. slouží k opravě chyb v psaní a v počtech, jakož i jiných zjevných nesprávností, vyskytujících se v soudních rozhodnutích. Zjevná nesprávnost ve smyslu první věty § 164 o. s. ř. je pochybením podobného původu jako chyby v psaní a počtech (písařské chyby, omyly v součtech, chyby způsobené selháním techniky, která byla použita, a jiné podobné nesprávnosti), tj. vzniklým v důsledku zjevného a momentálního selhání v duševní nebo mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhlášení nebo vyhotovení rozhodnutí, a které je pro každého zcela zřejmé a snadno rozpoznatelné, zejména z porovnání výroku rozhodnutí s jeho odůvodněním, případně i z jiných souvislostí. Je nepřípustné, aby soud postupem podle § 164 o. s. ř. měnil obsah výroku rozhodnutí, kterým je tento soud zásadně vázán (§ 156 odst. 3 a § 170 odst. 1 o. s. ř.), ledaže se jedná o chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 9. 1968, sp. zn. 2 Cz 57/68, uveřejněné pod č. 37/1969 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1238/99, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4943/2015).

Jestliže při rozhodnutí o odmítnutí dovolání Nejvyšší soud nepřihlédl k vyjádření k dovolání, které písemně podala žalobkyně, a vzhledem k tomu o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl tak, že žádná z účastnic nemá právo na jejich náhradu, nejde o chybu v psaní, počtech, či jinou zjevnou nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí a nejsou dány ani podmínky ustanovení § 164 o. s. ř. (§ 243b o. s. ř.) pro vydání opravného usnesení (srov. např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3379/2015).

Proto Nejvyšší soud návrh žalobkyně zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 1. 2019


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu