Rozhodnutí NS

21 Nd 301/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/31/2019
Spisová značka:21 Nd 301/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.301.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 o. s. ř.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 301/2019-72


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Marka Cigánka v právní věci žalobce Česká spořitelna, a. s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, IČO 45244782, proti žalovanému S. B., narozenému XY, bytem XY, o 55 147,46 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 19 C 356/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 19 C 356/2017, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu doručeným Okresnímu soudu v Litoměřicích dne 16. 3. 2017 se žalobce domáhal uspokojení pohledávky ze smlouvy o úvěru. Usnesením Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 8. 8. 2017 č. j. EPR 55933/2017-8 byl elektronický platební rozkaz vydaný Okresním soudem v Litoměřicích dne 21. 3. 2017 č. j. EPR 55933/2017-5 zrušen s odůvodněním, že se elektronický platební rozkaz nepodařilo řádně doručit žalovanému do vlastních rukou.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 31. 1. 2018 č. j. 19 C 356/2017-23 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Ústí nad Labem. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 31. 7. 2018 č. j. 8 Nc 6566/2018-41 shledal nesouhlas Okresního soudu v Ústí nad Labem s postoupením věci dosud vedené u Okresního soudu v Litoměřicích důvodným, neboť postupující soud věc postoupil, aniž by bylo najisto postaveno, kde žalovaný bydlí, resp. kde bydlel či se trvale zdržoval ke dni zahájení řízení.

Usnesením ze dne 14. 5. 2019 č. j. 19 C 356/2017-63 Okresní soud v Litoměřicích znovu vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vyšel ze zjištění, že žalovaný se na adrese uvedené v žalobě (XY) nezdržuje, poštu si nepřebírá ani na další adrese XY, která byla v informačním soudním systému přiřazena k osobě žalovaného, že ze zpráv „řady institucí“ (Úřadu práce v Litoměřicích, České správy sociálního zabezpečení, Odboru cizinecké policie a Ministerstva vnitra) nebylo zjištěno, že by se žalovaný zdržoval v obvodu působnosti Okresního soudu v Litoměřicích, a že žalovaný má v evidenci obyvatel evidován pobyt na adrese ohlašovny (Ústí nad Labem, XY ). Dospěl proto k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný je státním občanem Mongolska, že žalovaný není ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody ani zabezpečovací detence, že žalovanému bylo dne 19. 6. 2014 uděleno povolení k trvalému pobytu na území České republiky, že údaj o místu hlášeného pobytu byl zrušen a pobyt žalovaného je od 20. 7. 2016 evidován na adresu úřadu Ministerstva vnitra v Ústí nad Labem, XY.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, u něhož byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 7. 2019


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu