Rozhodnutí NS

20 Cdo 1395/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/14/2019
Spisová značka:20 Cdo 1395/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1395.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1395/2019-97

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Barlog Capital a.s. se sídlem v Praze 5, Moulíkova č. 2238/1, identifikační číslo osoby 28210956, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská č. 536/22, proti povinnému M. S., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Martinem Boučkem, advokátem se sídlem Lochenice č. 200, pro 21 400 Kč a pro 17 747 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 31 EXE 1995/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. června 2018, č. j. 19 Co 168/2018-43, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. června 2018, č. j. 19 Co 168/2018-43, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 11. 4. 2018, č. j. 31 EXE 1995/2016-31, jímž byl zamítnut návrh povinného na zastavení předmětné exekuce, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena; viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 5. 2019
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu