Rozhodnutí NS

26 Cdo 2836/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/18/2018
Spisová značka:26 Cdo 2836/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:26.CDO.2836.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2836/2018-52
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Okresního stavebního bytového družstva Teplice, se sídlem v Teplicích, Střední 1057/11, IČO 00227692, zastoupeného Mgr. Olgou Růžičkovou, advokátkou se sídlem v Teplicích, Dubská 390/4, proti povinné I. J., K., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 41 E 5/2017, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. března 2018, č. j. 10 Co 83/2018-42, t a k t o:

  I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje.
  II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
   Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

  Povinná nezastoupena advokátem napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 3. 2018, č. j. 10 Co 83/2018-42, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 23. 1. 2018, č. j. 41 E 5/2017-36, kterým soud nařídil výkon rozhodnutí vyklizením tam specifikovaného bytu povinné a přestěhování povinné a všech, kdo s ní bydlí na základě jejího práva, do tam specifikovaného přístřeší, uložil povinné povinnost nahradit oprávněnému náklady vykonávacího řízení a k vymožení těchto nákladů, nákladů předcházejícího řízení a nákladů, které budou v budoucnu oprávněnému vůči povinné přiznány, nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

  Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty třetí a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 13. 6. 2018, č. j. 41 E 5/2017-46) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

  Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).


   P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 18. 9. 2018

   JUDr. Jitka Dýšková
  předsedkyně senátu