Rozhodnutí NS

26 Cdo 4157/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/05/2019
Spisová značka:26 Cdo 4157/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4157.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4157/2018-224


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyň a) B. Š., narozené XY, bytem XY, b) O. K., narozené XY, bytem XY, a c) D. F., bytem XY, zastoupených Mgr. Monikou Ipserovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Sladkovského 505, proti žalované Mototrading, spol. s r. o., se sídlem v Praze 10, Tiskařská 257/10, IČO 17049695, o 124.679,16 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 15 C 64/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2017, č. j. 55 Co 296/2017-187, takto:
   Dovolací řízení se zastavuje.
         Odůvodnění:

Žalovaná – nezastoupená advokátem - napadla dovoláním usnesení odvolacího soudu, kterým potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 (soud prvního stupně) ze dne 1. 6. 2017, č. j. 15 C 64/2014-170, jímž jí nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl její návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení (v němž napadá potvrzující rozhodnutí odvolacího soudu o nepřiznání osvobození od soudních poplatků pro odvolací řízení). Soudy obou stupňů dospěly k závěru, že nedoložila řádně své majetkové a výdělkové poměry, a proto nebylo možné posoudit, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků.

Soud prvního stupně ji usnesením ze dne 10. 5. 2018, č. j. 15 C 64/2014-200, vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení usnesení odstranila nedostatek povinného zastoupení pro dovolací řízení a současně ji poučil o následcích nečinnosti. Dovolatelka si však zástupce z řad advokátů nezvolila, pouze opětovně požádala o jeho ustanovení.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení. Dovolací soud se proto nejdříve zabýval tím, zda u dovolatelky (ne)byly splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Právní posouzení věci odvolacím soudem (i soudem prvního stupně), podle něhož dovolatelka nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (a ustanovení zástupce z řad advokátů), neboť věrohodně nedoložila své majetkové poměry, a tudíž nelze dospět k závěru, že by její poměry odůvodňovaly osvobození od soudních poplatků, odpovídá závěrům formulovaným Nejvyšším soudem např. v usnesení ze dne 7. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1255/2016 (ústavní stížnost podaná proti tomuto usnesení byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3111/16), usnesení ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 29 Cdo 511/2015.

Protože dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 3. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu