Rozhodnutí NS

28 Cdo 4624/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2019
Spisová značka:28 Cdo 4624/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.4624.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 4624/2018-295


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce hlavního města Prahy, se sídlem Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, IČ 00064581, zastoupeného JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Slupi 134/15, za účasti 1) A. Š., narozeného dne XY, bytem XY, 2) A. Š., narozené dne XY, bytem XY, obou zastoupených JUDr. Jiřím Schönbachem, advokátem se sídlem v Praze 2, Belgická 394/23, a 3) Národní knihovny České republiky s. p. o., se sídlem v Praze 1, Klementinum 190, IČ 00023221, o nahrazení rozhodnutí pozemkového úřadu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 641/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2018, č. j. 29 Co 162/2018-247, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 4. 2018, č. j. 29 Co 162/2018-247, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 2. 2. 2018, č. j. 17 C 641/2015-174, kterým byl zamítnut návrh žalobce podaný podle § 248 odst. 2 písm. b) o. s. ř. na odložení právní moci rozhodnutí Ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu v Praze ze dne 12. 11. 2009, č. j. PÚ 1982/09.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, které podáním ze dne 25. 12. 2018 vzal výslovně zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném znění účinném od 30. 9. 2018 (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť nejde o konečné rozhodnutí ve věci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 1. 2019


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu