Rozhodnutí NS

29 Nd 91/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2020
Spisová značka:29 Nd 91/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.ND.91.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 91/2020-21


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Hynka Zoubka v exekuční věci oprávněného KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o., se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 954/7, PSČ 500 03, identifikační číslo osoby 24785199, zastoupeného JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 280/23, PSČ 500 03, proti povinné A. S., narozené XY, naposledy bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 136/2020, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 136/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 13. prosince 2019, podaným u soudní exekutorky JUDr. Evy Koutníkové, Exekutorský úřad Znojmo, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné k vymožení pohledávky ve výši 23 141,32 Kč s příslušenstvím na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 19. srpna 2019, č. j. 10 C 91/2019-25. Dne 27. prosince 2019 požádala označená soudní exekutorka Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

Usnesením ze dne 10. ledna 2020, č. j. 33 EXE 136/2020-18, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po doručení usnesení oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinná nemá v současné době na území České republiky evidovaný trvalý ani jiný pobyt. Povinná neprochází lustrací v centrální evidenci obyvatel a není hlášena k pobytu v evidencích cizineckého informačního systému.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se nacházela poslední známá adresa bydliště povinné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 4. 2020


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu