Rozhodnutí NS

24 Cdo 702/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/26/2019
Spisová značka:24 Cdo 702/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.702.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 702/2019-940


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Pavla Vrchy ve věci svéprávnosti posuzované K. T., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ottou Walachem, advokátem se sídlem v Třinci, 1. máje č. 493, za účasti stálého opatrovníka posuzované obce XY, se sídlem XY, a ustanoveného opatrovníka posuzované pro řízení o svéprávnosti A. H., advokáta se sídlem ve XY, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 0 P 468/2007, o dovolání posuzované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2016, č.j. 14 Co 160/2016-543, t a k t o :

      I. Řízení o dovolání K. T. se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Posuzovaná K. T. podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2016, č.j. 14 Co 160/2016-543, kterým bylo rozhodnuto o jejím odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku–Místku ze dne 10.3.2016,
č.j. 0 P 468/2007-517, tak, že odvolání proti výroku II. (kterým byl ustanoven znalec) odvolací soud odmítl a ve výroku I. (kterým soud jmenoval posuzované pro řízení o navrácení svéprávnosti a rozhodnutí o svéprávnosti opatrovníka A. H., advokáta) usnesení soudu prvního stupně potvrdil.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Požadavku na povinné zastoupení dovolatel, který je fyzickou osobou bez dosaženého právnického vzdělání, nevyhoví již tím, že má zástupcem advokáta (případně notáře,
jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem (nebo notářem) také sepsáno, jak vyžaduje ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.5.1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2000, pod č. 64, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.10.2008, sp. zn. 21 Cdo 4110/2007, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2009, pod č. 80).


V dané věci podala posuzovaná K. T. dovolání sama. Okresní soud ve Frýdku-Místku jí usnesením ze dne 19.10.2018, č.j. 0 P 468/2007-786, ustanovil pro dovolací řízení zástupce – advokáta JUDr. Otto Walacha; toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.12.2018, č.j. 14 Co 380/2018-845. Po předložení spisu Nejvyššímu soudu tento usnesením ze dne 29.5.2019, č.j. 24 Cdo 702/2019-937, doručeným dne 3.6.2019, JUDr. Otto Walacha vyzval, aby se ve stanovené lhůtě k dovolání sepsanému posuzovanou K. T. vyjádřil a zhojil tak nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení.

Z obsahu spisu se dále nepodává, že by ustanovený zástupce dovolání učiněné samotnou K. T. ve stanovené desetidenní lhůtě od doručení výzvy podle ustanovení § 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 in fine o.s.ř. nahradil či doplnil vlastním podáním, nebo alespoň písemně nebo ústně do protokolu soudu sdělil, že se s podáním samotné dovolatelky ztotožňuje. Za tohoto stavu podmínka povinného zastoupení posuzované K. T. v dovolacím řízení nebyla splněna.

Nejvyšší soud České republiky pro nesplnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu