Rozhodnutí NS

28 Nd 94/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/06/2019
Spisová značka:28 Nd 94/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.ND.94.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Nd 94/2019-180
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyně Blueberry.cz Apps s. r. o., se sídlem v Praze 2, Štěpánská 539/9, identifikační číslo osoby: 28535138, zastoupené Mgr. Marcelem Moštěkem, advokátem se sídlem v Brně, Renneská třída 393/12, proti žalované Hypersonica Ltd., se sídlem c/o Ballard Syree Watson LLP, WR9 0QH Droitwich Spa, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Mgr. Evou Tykalovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Vodičkova 709/33, o zaplacení částky 34.045 USD, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 33 EVC 1/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 33 EVC 1/2017, projedná a rozhodne Okresní soud Brno-venkov.

Odůvodnění:


Žalobkyně se návrhem na vydání evropského platebního rozkazu podaným u Okresního soudu Brno-venkov dne 22. 8. 2017 domáhá vydání soudního rozhodnutí, kterým by byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 34.045 USD. Z návrhu žalobkyně vyplývá, že se domáhá uhrazení žalované částky na základě smlouvy označené jako „Framework agreement for provision of services“ uzavřené dne 27. 2. 2017 (dále „Smlouva“), jejímž předmětem byla tvorba webové aplikace za sjednanou odměnu, jež byla navýšena o úhradu víceprací. Pro nezaplacení části sjednané odměny žalobkyně podala žalobu u Okresního soudu Brno-venkov, přičemž jeho příslušnost v návrhu deklarovala odkazem na volbu smluvních stran.

Okresní soud Brno-venkov konstatoval, že v projednávané věci je přítomen mezinárodní prvek založený na skutečnosti, že žalovaná je zahraniční právnickou osobou (obchodní korporací) se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a na posouzení mezinárodní příslušnosti je třeba aplikovat článek 25 odstavec 1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 215/2012 ze dne 12. 12. 2012 (dále „Nařízení“). Dále připomněl, že pravomoc soudů České republiky byla ve smyslu článku 25 odstavec 1 Nařízení sjednána v článku XI. odst. 6 Smlouvy v tom smyslu, že Smlouva se řídí českým právním řádem a veškeré spory, sporné body a rozpory týkající se výkladu nebo plnění Smlouvy bude podléhat rozsudku soudů České republiky.

Okresní soud Brno-venkov uvedl, že účastníci řízení sice založili pravomoc soudů České republiky k projednávání a rozhodnutí jejich případných sporů, nicméně podmínky pro určení místní příslušnosti chybějí. Žalovaná nemá na území České republiky obecný soud a místní soudní příslušnost nelze určit ani jiným způsobem. Proto Okresní soud Brno-venkov vyslovil svou místní nepříslušnost a věc ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 84 odst. 1 o. s. ř. je k řízení místně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle ustanovení § 85a o. s. ř. platí, že je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

Podle ustanovení § 86 odst. 3 o. s. ř. proti zahraniční osobě lze podat žalobu (návrh na zahájení řízení) i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její podnik nebo organizační složka jejího podniku.

V ustanovení § 87 o. s. ř. je pak upravena místní příslušnost na výběr daná a v ustanovení § 88 o. s. ř. místní příslušnost výlučná.

V projednávané věci podmínky místní příslušnosti chybějí, neboť žalovaná, jež je obchodní korporací se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, nemá obecný soud v České republice (okresní soud a ani krajský soud, jenž by rozhodoval v prvním stupni), v České republice nemá umístěn podnik či organizační složku podniku a není známo, že by měla v České republice majetek. Nejsou splněny ani podmínky pro místní příslušnost na výběr danou či výlučnou.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem Brno-venkov (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Brno-venkov, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. 3. 2019


JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.
předseda senátu