Rozhodnutí NS

20 Cdo 685/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/23/2019
Spisová značka:20 Cdo 685/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.685.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:čl. 3 § 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 685/2019-455


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Energomat, společnost s ručením omezeným, se sídlem SUSANINO-Kostromská oblast, ul. Karla Marxe 2, část budovy 1, kancelář č. 4, Ruská federace, registrační číslo 5260364143, zastoupené Mgr. Martinem Švehlíkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Štěpánská č. 640/45, proti povinnému V. A., narozenému dne XY, bytem XY, za účasti manželky povinného I. A., narozené dne XY, bytem XY, oba zastoupeni Mgr. Jiřím Písečkou, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova č. 1321/1, pro 12 000 000 rublů s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 EXE 495/2017, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2017, č. j. 17 Co 318/2017-339, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Oprávněná je povinna nahradit povinnému a jeho manželce na nákladech dovolacího řízení částku 12 497,70 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce Mgr. Jiřího Písečky.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soudu v Praze usnesením ze dne 12. prosince 2017, č. j. 17 Co 318/2017-339, potvrdil výrok II usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 9. června 2017, č. j. 23 EXE 495/2017-274, kterým částečně zastavil exekuci.

Nejvyšší soud řízení o dovolání oprávněné proti výše uvedenému usnesení, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 16. dubna 2019 své dovolání zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odstavec 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 4. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu