Rozhodnutí NS

29 Cdo 3971/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/25/2019
Spisová značka:29 Cdo 3971/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.3971.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 3971/2018-312


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobkyně TRINITY BANK a. s., se sídlem v Praze, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 25 30 78 35, zastoupené JUDr. Jiřím Vodou LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 85/104, PSČ 186 00, proti žalovanému A. A., narozenému XY, bytem XY, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 37/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. srpna 2017, č. j. 2 Cmo 193/2017-218, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. srpna 2017, č. j. 2 Cmo 193/2017-218, k odvolání žalovaného potvrdil usnesení ze dne 19. května 2017, č. j. 50 Cm 37/2015-195, jímž Městský soud v Praze zamítl návrh žalovaného na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti usnesení ze dne 10. října 2016, č. j. 50 Cm 37/2015-172, kterým Městský soud v Praze (mimo jiné) zamítl námitku své „nepravomoci“ k projednání věci vznesenou žalovaným.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (podáním datovaným 18. října 2018 – č. l. 238) dovolání a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. února 2018, č. j. 50 Cm 8/2017-292, zamítl návrh žalovaného na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení; Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9. července 2018, č. j. 2 Cmo 142/2018-303, toto usnesení potvrdil.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), Městský soud v Praze ho usnesením ze dne 20. srpna 2018, č. j. 50 Cm 8/2017-307, doručeným dne 21. srpna 2018, vyzval, aby ve stanovené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstranil; současně ho poučil o následcích nečinnosti.

Vzhledem k tomu, že dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil ve lhůtě určené soudem prvního stupně (ani následně), Nejvyšší soud řízení o dovolání žalovaného zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

V průběhu dovolacího řízení došlo ke změně právní formy a obchodní firmy žalobkyně (z Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo na TRINITY BANK a. s.); k této změně Nejvyšší soud přihlédl při označení žalobkyně v záhlaví tohoto usnesení.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 6. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu