Rozhodnutí NS

7 Td 42/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/29/2018
Spisová značka:7 Td 42/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:7.TD.42.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Delegace
Dotčené předpisy:§ 25 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Td 42/2018-12


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 29. 8. 2018 v neveřejném zasedání, ve věci obviněné N. B, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 21 T 11/2018, o návrhu obviněné na delegaci takto:


Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu v Břeclavi a přikazuje Okresnímu soudu v Náchodě.

Odůvodnění:


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Břeclavi podal dne 7. 2. 2018 u Okresního soudu v Břeclavi obžalobu na obviněnou N. B. pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku (pod body ad 1 - 21) a přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku (pod bodem 22).

Trestných činů se podle obžaloby měla dopustit tím, že (zkráceně) v celkem 22 případech v období let 2016 a 2017 telefonicky kontaktovala poškozené, vydávala se za osobu jednající za subjekt, jež se zabývá vymáháním pohledávek, poškozeným nabídla vymožení pohledávek, v průběhu komunikace přiměla poškozené k úhradě různých částek jako záloh na poskytnuté služby, což poškození učinili a zaslali peníze na bankovní účet patřící obviněné či obviněné poštovní poukázkou a obviněná tak jednala přesto, že věděla, že žádné pohledávky pro poškozené nevymůže ani tak neměla v úmyslu učinit, čím poškozeným způsobila škodu uvedenou konkrétně v obžalobě.

Podáním ze dne 9. 7. 2018, učinila obviněná prostřednictvím obhájkyně návrh na delegaci věci. Navrhla odnětí věci Okresnímu soud v Břeclavi a její přikázání Okresnímu soudu v Náchodě. Ve svém návrhu mimo jiné uvedla, že v předmětné trestní věci je dána místní příslušnost několika soudů, přičemž řízení se koná u Okresního soudu v Břeclavi v souladu s ustanovením § 22 tr. ř. Z popisu skutků, které jsou jí kladeny za vinu, vyplývá, že jednání měla být vedena z Náchoda, následky tvrzených jednání nastaly na různých místech po České republice. Její výslech v přípravném řízení byl veden rovněž Policií České republiky, KŘP Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod. Obviněná má za to, že z hlediska požadavku náležitého objasnění věci, který je základním předpokladem pro správné rozhodnutí soudu, je vhodné vést trestní řízení u Okresního soudu v Náchodě, který je místně příslušný jak podle místa spáchání tvrzeného trestného činu, tak podle místa jejího bydliště. Obviněná má rovněž za to, že vedení trestního řízení u Okresního soudu v Náchodě povede k větší hospodárnosti řízení z hlediska výdajů státu, a to s ohledem na místa bydliště svědků uvedených v obžalobě. Dále se obviněná domnívá, že jsou v její věci dány významné okolnosti na její straně, které jsou důvodem k navrhovanému odnětí a přikázání věci. Má ve své výlučné péči čtyři nezletilé děti – nejmladší ve věku 2 měsíců, dále dceru XXXXX *), YYYYY *) a ZZZZZ *). Obviněná uvedla, že je v současné době na mateřské dovolené a krom sociálních dávek peněžité pomoci v mateřství nemá žádný jiný příjem, je nemajetná. Trvalá péče o nezletilé děti nízkého věku a finanční poměry jí neumožňují cestovat na větší vzdálenost k účasti na hlavní líčení u Okresního soudu v Břeclavi a je tak ohrožena možnost realizace ústavního práva, aby její trestní věc byla projednána v její přítomnosti, a aby se mohla vyjádřit ke všem prováděným důkazům (čl. 38 odstavec 2 LPS). Přikázání věci Okresnímu soudu v Náchodě nepředstavuje podle obviněné porušení zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odstavec 1 LZP), jelikož i Okresní soud v Náchodě je soudem místně příslušným dle ustanovení § 18 tr. ř.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 17. 7. 2018, sp. zn. 21 T 11/2018, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil trestní věc obviněné Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o jejím návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti. S ohledem na dosavadní průběh trestního řízení před soudem, kdy kvůli obžalované muselo být hlavní líčení již několikrát odročováno, se s návrhem obviněné plně ztotožnil a je rovněž toho názoru, že věc by mu měla být odňata a přikázána Okresnímu soudu v Náchodě.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v usnesení Okresního soudu v Břeclavi a dospěl k následujícímu závěru.

Nejprve je nutno uvést, že není pochyb o místní příslušnosti Okresního soudu v Břeclavi k projednání věci, neboť v obvodu tohoto soudu měl také nastat následek trestného jednání obviněné. U tohoto soudu byla také podána na obviněnou obžaloba, čímž se tento soud stal místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle hledisek § 18 odst. 1 tr. ř. mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 53/1994).

Nejvyšší soud se tedy zabýval návrhem obviněné na odnětí věci příslušnému Okresnímu soudu v Břeclavi a její přikázání Okresnímu soudu v Náchodě z důvodu vhodnosti.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Obviněná se v posuzované věci měla dopustil trestných činů podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku (pod body ad 1 - 21) a podle § 209 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku (pod bodem 22), a to tím, že měla z různých míst v Náchodě (viz výpověď obviněné č. l. 16 a násl.), telefonicky podvodně nabízet vymožení pohledávek, přičemž platby za služby přijala, avšak pohledávky nevymohla, ani tak nehodlala učinit a peníze poškozeným nevrátila. K jednání obviněné naplňujícímu objektivní stránku přečinu mělo dojít v Náchodě. Poškození pocházejí z různých částí České republiky.

Z obsahu trestního spisu vyplývá, že se obviněná sama stará o 4 nezletilé děti (ročníky narození 2012, 2014, 2016 a 2018). V přípravném řízení byla obviněná vyslýchána orgány policie v Náchodě (č. l. 13 a násl. tr. spisu). Svou trestnou činnost obviněná nepopírá, podle svých výpovědí se jí dopouštěla z důvodu finanční tísně, vypověděla, že pobírá „mateřskou a přídavky 9 000 Kč“ (č. l. 18 tr. spisu). Okresní soud v Břeclavi nařídil ve věci hlavní líčení na den 20. 3. 2018, které bylo z důvodu zdravotního stavu obviněné odročeno (viz lékařská zpráva na č. l. 573 tr. spisu – rizikové těhotenství obviněné, s termínem porodu 8. 5. 2018 a vyjádřením lékaře o nevhodnosti cestování obviněné k soudnímu řízení). Přípisem ze dne 6. 6. 2018 sdělila obhájkyně obviněné soudu, že obviněná je již schopna se hlavního líčení účastnit (č. l. 588 tr. spisu). K hlavnímu líčení nařízenému na den 2. 7. 2018 se však obviněná nedostavila z důvodu neustálé péče o 4 nezletilé děti a nedostatek finančních prostředků na cestu z Náchoda do Břeclavi.

Nejvyšší soud po pečlivém zvážení skutečností vyplývajících z obsahu spisového materiálu, na základě výše uvedeného, shledal v tomto konkrétním případě důležité důvody pro postup dle § 25 tr. ř. Odnětím trestní věci Okresnímu soudu v Břeclavi, a jejím přikázání Okresnímu soudu v Náchodě, v jehož obvodu obviněná fakticky bydlí, a s ohledem na její osobu a péči o 4 nezletilé děti velmi nízkého věku, bude nejlépe zabezpečena účast obviněné u hlavního líčení. Tímto bude dosaženo možného zkrácení doby trvání trestního řízení, obviněné bude umožněno fakticky se dostavit k hlavnímu líčení a řádně uplatňovat svá práva. Tento postup je vhodný jak z hlediska zachování všech práv obviněné, řádného objasnění věcí, tak i z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.


Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. 8. 2018


JUDr. Michal Mikláš
předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb.