Rozhodnutí NS

26 Cdo 2895/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/17/2019
Spisová značka:26 Cdo 2895/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.2895.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
§ 167 odst. 2 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 2895/2018


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce J. J., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Najmanem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 53, proti žalované České republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/15, IČO 00006947, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 31 C 167/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. března 2018, č. j. 17 Co 417/2017-253, t a k t o :


Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 26 Cdo 2895/2018-283, se opravuje tak, že na místo nesprávného data vyhlášení „dne 29. 8. 2018“, je datem vyhlášení rozhodnutí správně „12. 2. 2019“.

O d ů v o d n ě n í :

V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2019, č. j. 26 Cdo 2895/2018-283, bylo (nesprávně) uvedeno jako datum vyhlášení rozhodnutí 29. 8. 2018.

Dovolací soud proto podle ustanovení § 164 (ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto zřejmou nesprávnost opravil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 4. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu