Rozhodnutí NS

24 Cdo 3086/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:24 Cdo 3086/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.3086.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 107 odst. 5 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 3086/2018-190


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou ve věci posuzovaného B. M., narozeného XY, posledně bytem XY, zemřelého dne 12. prosince 2018, za účasti O. M., narozeného XY, bytem XY, J. L. M., narozeného XY, bytem XY a V. M., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Norou Štrajtovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Hlavní třída 1023/55, o opatrovnictví člověka, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 39 Nc 23002/2017, o dovolání V. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. března 2018, č. j. 70 Co 118/2018-146, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Přerově (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 20. prosince 2017, č. j. 39 Nc 23002/2017-109, omezil posuzovaného ve svéprávnosti, a to v rozsahu uvedeném ve výroku I. rozsudku, výrokem II. posuzovanému jmenoval opatrovníka O. M., bytem shora, jemuž výrokem III. vymezil rozsah oprávnění a povinností pro výkon opatrovnické funkce, a navazujícími výroky IV. a V. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání V. M. Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 27. března 2018, č. j. 70 Co 118/2018-146, rozsudek soudu prvního stupně v napadených výrocích II., II. a V. potvrdil, a dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal V. M. včasné dovolání.

Z informačního systému základních registrů (ISZR) Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) zjistil, že posuzovaný B. M., poté, co v této věci bylo podáno předmětné dovolání, dne 12. prosince 2018 zemřel.

Podle § 107 odst. 1 věty první o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat.

Podle § 107 odst. 5 o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dovolacího řízení posuzovaný zemřel, přičemž dovolání směřovalo proti rozhodnutí odvolacího soudu ohledně jmenování opatrovníka posuzovanému, tj. o právech a povinnostech vázaných na jeho osobu, která podle své povahy neumožňují v řízení pokračovat (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 30 Cdo 3394/2010, in https://nsoud.cz), Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 103 a § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř.).

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 2. 2019


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu