Rozhodnutí NS

32 Nd 254/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/26/2018
Spisová značka:32 Nd 254/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.ND.254.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Nd 254/2018-78


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové ve věci žalobce J. M., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody, zastoupenému Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem se sídlem v Šumperku, nám. Míru 137/9, proti žalované České republice – Vězeňské službě České republiky, se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, PSČ 140 00, o ochranu osobnosti, o zaplacení 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 215/2017, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 215/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.


Odůvodnění:

Okresní soud v Jičíně navrhl, aby shora označená věc byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku. Důvody k přikázání věci spatřuje v tom, že žalobce se v současnosti nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve V. M., která se nachází v obvodu Okresního soudu v Šumperku, kde má rovněž sídlo soudem ustanovený zástupce žalobce.

Žalobce na výzvu soudu, zda souhlasí s přikázáním věci Okresnímu soudu v Šumperku, sdělil, že s přikázáním souhlasí. Žalovaná ve svém vyjádření ze dne 30. 7. 2018 uvedla, že s navrhovaným postupem nesouhlasí.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Jičíně, u nějž je věc vedena, i Okresnímu soudu v Šumperku, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. splněny.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace věci jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srovnej např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 24, ročníku 2001, části I., pod pořadovým číslem 172 nebo nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 529/08, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod číslem 55 ve svazku 52, str. 65).

Soudem uváděné důvody Nejvyšší soud nepovažuje za natolik závažné, aby byly způsobilé prolomit výše popsané ústavní principy. Okolnost, že žalobce se nezdržuje v obvodu Okresního soudu v Jičíně a že tam nemá sídlo ani jeho (soudem ustanovený) advokát, není bez dalšího důvodem pro přikázání věci jinému soudu. Navíc nelze přehlédnout, že v žalobě vylíčené skutečnosti se měly stát ve věznici V.

Za této situace nelze usuzovat, že by bylo hospodárnější a rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

Nejvyšší soud proto věc Okresnímu soudu v Šumperku z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 9. 2018


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu