Rozhodnutí NS

12 Cmo 255/2004

citace  citace s ECLI
Právní věta: Je-li předmětem odvolacího řízení pouze výrok o nákladech řízení, nepřichází postup podle § 107a o. s. ř. v úvahu.
Soud:Vrchní soud v Praze
Datum rozhodnutí:01/03/2005
Spisová značka:12 Cmo 255/2004
ECLI:ECLI:CZ:VSPH:2005:12.CMO.255.2004.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Řízení před soudem
Dotčené předpisy:§ 107a o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:A
Publikováno ve sbírce pod číslem:83 / 2005
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

Žalobce navrhl podáním doručeným M ě s t s k é m u s o u d u v Praze dne 12. 9. 2003, po vydání rozsudku ze dne 12. 5. 2004, napadeného ve výroku o náhradě nákladů odvoláním žalovaného, aby na jeho místo vstoupila společnost S. F., s. r. o. Žalobce svůj návrh blíže odůvodnil.
Podle § 107a odst. 1 o. s. ř., má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva, nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107. Podle odst. 2 soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.
V r c h n í s o u d v Praze dospěl k závěru, že v dané věci nejsou splněny podmínky § 107a o. s. ř.
Z o d ů v o d n ě n í :
Předmětem daného odvolacího řízení je rozhodnutí nikoliv ve věci samé, nýbrž pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení. To mj. znamená, že výrok ve věci samé (v dané věci bod I. výroku, ve kterém je směnečný platební rozkaz ze dne 18. 9. 2003 zčásti ponechán v platnosti a zčásti zrušen) nabyl právní moci. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je závislé na rozhodnutí ve věci samé a z povahy věci je vyloučeno, aby o náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto mezi účastníky odlišnými od účastníků řízení ve věci samé. Tomuto závěru odpovídá též text § 107a odst. 1 o. s. ř., neboť toto ustanovení dopadá na případy, kdy došlo k převodu nebo přechodu práva, o které v řízení jde. Předmětem odvolacího řízení ale není právo na zaplacení směnky, které bylo převedeno z žalobce na jinou osobu, nýbrž pouze právo na náhradu nákladů řízení.
Z uvedených důvodů odvolací soud nevyhověl návrhu žalobce na pokračování v řízení se společností S. F., s. r. o., na místě žalobce.