Rozhodnutí NS

20 Cdo 4284/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:20 Cdo 4284/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.4284.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 4284/2018-163


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného J. T., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Davidem Kourou, advokátem se sídlem v Plzni, Františkánská 120/7, proti povinnému M. H., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Ivo Žižkovským, advokátem se sídlem ve Staňkově, Americká 60, pro 34 000 Kč příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 8 EXE 105/2012, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 6. 2018, sp. zn. 64 Co 91/2018-134, t a k t o :


I. Dovolání se odmítá.
  II. Oprávněný je povinen zaplatit povinnému k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na nákladech dovolacího řízení částku 3 340 Kč.

  O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

  Krajský soud v Plzni rozhodnutím ze dne 12. 6. 2018, č. j. 64 Co 91/2018-134 změnil usnesení Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 19. 1. 2018, č. j. 8 EXE 105/2012-102 tak, že se exekuce nařízená usnesením Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 18. 1. 2012, č. j. 8 EXE 105/2012-10, prováděná soudním exekutorem Mgr. Janem Štichou, Exekutorský úřad Domažlice, zastavuje (výrok I.) a uložil povinnému povinnost zaplatit oprávněnému náklady vzniklé v souvislosti s nařízením exekuce ve výši 3 702 Kč (výrok II.). Dále rozhodl, že o povinnosti povinného zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce bude rozhodnuto samostatným usnesením (výrok III.).

  Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“.

  Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] – odvolací soud rozhodoval ve věci zastavení exekuce nařízené k vymožení částky 34 000 Kč s příslušenstvím, když k příslušenství se nepřihlíží (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 187/2017). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

  Jelikož dovolání oprávněného bylo odmítnuto, je namístě úspěšnému povinnému přiznat podle ustanovení § 243b, § 151 odst. 1 a 2 a § 146 odst. 3 o. s. ř. náhradu nákladů, které mu v tomto řízení vznikly advokátním zastoupením. Ty představuje odměna advokáta za jeden úkon (sepis vyjádření k dovolání ze 17. 10. 2018) podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 2 460 Kč (§ 2 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 bod 5, § 8 odst. 1 vyhlášky) a paušální náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky, zvýšené o aktuální výši DPH, tj. celkem 3 340 Kč.

  P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 28. 11. 2018


  JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
                  předsedkyně senátu