Rozhodnutí NS

24 Nd 252/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/18/2019
Spisová značka:24 Nd 252/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.252.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 252/2019-17


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky - Obvodního soudu pro Prahu 5 se sídlem v Praze 2, Legerova č. 1877/7, IČO 00024422, proti povinnému V. D., narozenému XY, bytem XY, pro 4.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 433/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 433/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.
Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad v Praze 4, podal dne 15.2.2019 u Obvodního soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 4.000,- Kč podle pravomocného a vykonatelného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5.11.2013, sp. zn. 3 T 150/2013.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 14.3.2019, č.j. 65 EXE 433/2019-12, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že věc předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne (výrok II.). Na základě zjištění, že povinný „není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky a nikdy neměl na území ČR povolen žádný druh pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb.“, že „byl veden jako žadatel o udělení mezinárodní ochrany a byl hlášen k pobytu na adrese: XY do 23.7.2013“ a že „dne 28.1.2014 byl z území ČR vyhoštěn do 2.2.2020“, soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (srov. § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud ČR v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12.11.2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, které bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud ČR žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu ČR za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud ČR určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci, a že ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř. odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o.s.ř. předpokládá, že otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, se dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Nejvyšší soud ČR, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u nějž byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 6. 2019


JUDr. Roman Fiala v. r.
předseda senátu