Rozhodnutí NS

29 Nd 155/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/04/2019
Spisová značka:29 Nd 155/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ND.155.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 155/2019-18USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněné České pojišťovny a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 45 27 29 56, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Na královně 862, PSČ 156 00, proti povinnému Z. Z., narozenému XY, bytem XY, pro 633,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 466/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 466/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:


Exekučním návrhem ze dne 18. února 2019, podaným u soudního exekutora Mgr. Pavla Preuse, Exekutorský úřad Praha 8, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 633,- Kč s příslušenstvím.

Návrhem ze dne 20. února 2019 požádal soudní exekutor Okresní soud v Břeclavi (dále jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučním titulem je elektronický platební rozkaz Okresního soudu v Břeclavi ze dne 30. října 2018, č. j. EPR 243764/2018-5, vykonatelný dne 28. prosince 2018.

Usnesením ze dne 1. března 2019, č. j. 53 EXE 466/2019-13, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu [dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)]. V odůvodnění uvedl, že povinný má ode dne 13. července 2016 „ukončený pobyt občana. Dle osobního sdělení povinného má trvalý pobyt v XY.“

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení a který také vydal exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 4. 6. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu