Rozhodnutí NS

20 Ncu 5/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2020
Spisová značka:20 Ncu 5/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.5.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Příslušnost soudu věcná
Dotčené předpisy:čl. 21 předpisu č. 2201/2003Sb.
§ 104a odst. 4 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 5/2020-10


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou Z. C. narozenou XY, bytem XY, zastoupenou L. B., bytem XY, Slovenská republika, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Okresního soudu Falkirk, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Sheriff Court Falkirk), ze dne 21. 8. 2019, č. j. FAL-F66-19, jímž bylo rozvedeno manželství Z. C., rozené H., a G. M. C., uzavřené dne 11. 5. 1996 v Praze 1, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 6.


Odůvodnění:


Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 8. 1. 2020 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Okresního soudu Falkirk, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ze dne 21. 8. 2019, č. j. FAL-F66-19, jímž bylo rozvedeno její manželství s G. M. C..

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska v řízení, které bylo zahájeno před koncem přechodného období (do 31. 12. 2020) ve smyslu čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, uzavřené dne 24. 1. 2020, platné ode dne 1. 2. 2020, dále jen „Dohoda“ [viz rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. 1. 2020 o uzavření Dohody, oznámení o vstupu v platnost Dohody v Úředním věstníku Evropské unie L 29/189 z 31. 1. 2020], v souladu s čl. 67 odst. 2 písm. b) Dohody se řídí jeho uznání právním režimem zakotveným v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „nařízení č. 2201/2003“).

Podle čl. 21 odst. 1 nařízení č. 2201/2003 jsou rozhodnutí vydaná v některém členském státě v jiných členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení.

Podle čl. 21 odst. 3 nařízení č. 2201/2003 může přesto kterákoliv dotčená osoba požádat o vydání rozhodnutí o uznání nebo neuznání rozhodnutí. O takových návrzích v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům (§ 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, a Úřední věstník Evropské unie 2013/C 85/06).

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 6, který je obecným soudem navrhovatelky, a je tedy podle § 16 odst. 2 věty třetí zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 2. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.
předsedkyně senátu