Rozhodnutí NS

25 Nd 82/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/16/2019
Spisová značka:25 Nd 82/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.82.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 82/2019-19


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci oprávněné: I-Xon a. s., se sídlem Husitská 344/63, Praha 3, IČO 28218761, zastoupená JUDr. Petrem Maškem, advokátem se sídlem Boušova 792, Praha 9, proti povinnému: M. M., narozený XY, bytem XY, o 53.506,12 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 1068/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 1068/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Dne 14. 12. 2018 podala soudní exekutorka JUDr. Eva Koutníková žádost o pověření k vedení exekuce vůči povinnému.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 15. 1. 2019, č. j. 41 EXE 1068/2018-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. Okresní soud zjistil, že povinný není občanem České republiky, nemá v informačním systému základních registrů evidován trvalý nebo jiný pobyt, u svého bývalého zaměstnavatele Heat Transfer Systems s. r. o. již od roku 2016 nepracuje a zde zanechal italskou adresu, na kterou se soudu nepodařilo doručit. Dle chorvatských justičních orgánů nelze povinného najít.

Okresní soud v Břeclavi konstatoval, že nelze určit místní příslušnost exekučního soudu, a proto je v souladu s § 11 odst. 3 zákona o. s. ř. třeba předložit věc Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud, jenž při rozhodování o určení místně příslušného soudu není oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), na základě obsahu spisu shledal, že v předmětném řízení zjevně nelze identifikovat místně příslušný soud ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť podle zjištění Okresního soudu v Břeclavi nemá povinný trvalý pobyt na území České republiky, nelze zjistit místo jeho současného pobytu podle druhu pobytu cizince ani umístění majetku povinného.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce; exekuční soud proto před pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti.

Jelikož byly splněny předpoklady zakotvené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud se zřetelem k zásadě hospodárnosti řízení tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 4. 2019


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu