Rozhodnutí NS

29 Nd 95/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2020
Spisová značka:29 Nd 95/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.ND.95.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 95/2020-17USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného ČEZ Prodej, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, identifikační číslo osoby 27232433, zastoupeného JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, proti povinnému P. B., narozenému XY, posledně bytem XY, pro 8 465 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 5601/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 5601/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.


Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 3. ledna 2020, podaným u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 8 465 Kč s příslušenstvím. Návrhem ze dne 23. ledna 2020 požádal soudní exekutor Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Exekučním titulem je vykonatelný rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 18. října 2019, č. j. 16 C 412/2018-42.

Usnesením ze dne 10. února 2020, č. j. 26 EXE 5601/2020-12, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. V odůvodnění uvedl, že podmínky místní příslušnosti nejsou dány, když povinný je cizincem a jeho pobyt na území České republiky byl ukončen k 17. květnu 2013.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je - stejně jako další níže zmíněné usnesení - veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v této věci určil Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení a který také vydal exekuční titul (rozsudek ze dne 18. října 2019, č. j. 16 C 412/2018-42).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2020


JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu