Rozhodnutí NS

30 Nd 258/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/15/2019
Spisová značka:30 Nd 258/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.258.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Elektronický platební rozkaz
Smlouva o přepravě osob
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.
§ 84 o. s. ř.
§ 85 odst. 1 o. s. ř.
§ 86 o. s. ř.
§ 87 o. s. ř.
§ 88 o. s. ř.
§ 105 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 258/2018-43


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, zastoupené Mgr. Stanislavem Bodlákem, advokátem se sídlem v Petrově nad Desnou 270, proti žalovanému N. H. K., nar. XY, t. č. neznámého pobytu, zastoupeného opatrovníkem Mgr. et Mgr. Ladislavem Hrubým, advokátem se sídlem v Chebu, Májová 608/23, o zaplacení 1 500 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 424/2017, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 424/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu.


Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, podaným u Okresního soudu v Chebu dne 5. 8. 2017, domáhá, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 1 500 Kč s příslušenstvím; požadovaná částka má představovat dluh žalovaného na nezaplaceném jízdném a přirážku k jízdnému za přepravu veřejnou hromadnou dopravou bez platného jízdního dokladu.

Usnesením ze dne 11. 7. 2018, č. j. 8 C 424/2017-33, Okresní soud v Chebu vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc postupuje Nejvyššímu soudu k rozhodnutí ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve spojení s § 105 odst. 2 o. s. ř. Důvodem pro uvedený postup bylo zjištění, že se v daném případě jedná o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit. Žalovaný je občanem Vietnamské socialistické republiky, trvalý pobyt má na území České republiky povolen od 18. 10. 2004 až do současnosti. Mezinárodní příslušnost českých soudů je ve smyslu § 6 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dána, neboť je na základě evidenční adresy trvalého pobytu místně příslušný soud na území České republiky, a to v souladu s § 85 odst. 1 věty třetí o. s. ř. Žalovaný je v současné době neznámého faktického pobytu, kdy jeho poslední hlášená adresa se do 1. 6. 2017 nacházela XY. Faktický pobyt žalovaného se ani vzhledem k šetření v základních informačních registrech a za pomoci Policie České republiky nepodařilo zjistit. Žalovanému jako účastníkovi neznámého pobytu byl proto v souladu s § 29 odst. 3 a 4 o. s. ř. ustanoven opatrovník z řad advokátů, který ve svém vyjádření ze dne 12. 2. 2018 vznesl námitku místní nepříslušnosti Okresního soudu v Chebu.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu. Podle odstavce 3 téhož ustanovení jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že není známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale).

Protože podmínky místní příslušnosti (§ 85 odst. 1 o. s. ř.) nelze zjistit [a příslušný soud není možno určit ani podle dalších skutečností (§ 86 o. s. ř.), kdy nejde ani o příslušnost danou na výběr (§ 87 o. s. ř.) či příslušnost výlučnou (§ 88 o. s. ř.)], Nejvyšší soud – přihlížeje též k zásadně hospodárnosti řízení (§ 6 o. s. ř.) ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu, u něhož byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu a zahájeno řízení, a v jehož obvodu byl žalovaný také hlášen k trvalému pobytu (resp. měl poslední známé bydliště v České republice – srov. např. Potvrzení o provedení lustrace v informačním systému základních registrů ze dne 9. 11. 2017 na č. l. 8, ze dne 29. 11. 2017 na č. l. 12, sdělení Ministerstva vnitra na č. l. 15, sdělení Policie České republiky ze dne 30. 12. 2017 na č. l. 21).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 1. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu