Rozhodnutí NS

20 Cdo 2428/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/07/2019
Spisová značka:20 Cdo 2428/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.2428.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 2428/2019-71


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republice – Okresní soud v Ostravě, se sídlem v Ostravě – Porubě, U Soudu č. 6187/4, identifikační číslo osoby 00025267, proti povinné UNIMEX – INVEST, s. r. o. se sídlem v Ostravě – Porubě, Svojsíkova č. 1596/2, identifikační číslo osoby 25872117, zastoupené Mgr. Petrem Vaňkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída č. 21, pro 300 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 E 1/2018, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2019, č. j. 9 Co 1368/2018-43, t a k t o :


I. Dovolání povinné se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2019, č. j. 9 Co 1368/2018-43, který k odvolání povinné potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. července 2018, č. j. 48 E 1/2018-34, o odmítnutí odvolání povinné ze dne 8. února 2018 proti usnesení téhož soudu ze dne 16. ledna 2018, č. j. 48 E 1/2018-5, pro opožděnost, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“, odmítl jako nepřípustné.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.].

Přípustnost dovolání nemůže založit ani případné nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání lze podat (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že jsou dány důvody pro odmítnutí dovolání (§ 243c o. s. ř.), akcesorickým návrhem povinné na návrh odkladu právní moci dovoláním napadeného usnesení se Nejvyšší soud nezabýval (srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 8. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu