Rozhodnutí NS

29 NSCR 4/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/23/2019
Senátní značka:29 NSCR 4/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.4.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Insolvenční správce
Insolvenční řízení
Podjatost
Dotčené předpisy:§ 24 odst. 1 IZ.
§ 32 odst. 1 IZ.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSHK 15 INS XY
29 NSČR 4/2018-B-39


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužnice I. P., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 15 INS XY, o zproštění výkonu funkce insolvenční správkyně, o dovolání JUDr. Hany Karáskové, se sídlem v Praze 7, Komunardů 431/12, PSČ 170 00, insolvenční správkyně dlužnice, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. září 2017, č. j. KSHK 15 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Usnesením ze dne 10. února 2017, č. j. KSHK 15 INS XY, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné zprostil JUDr. Hanu Karáskovou (dále jen „H. K.“) funkce insolvenční správkyně dlužnice (bod I. výroku) uzavíraje, že coby advokátka v minulosti zastupovala věřitele T. H. ve sporu s dlužnicí, přičemž tato pohledávka představuje 86 % z objemu přihlášených pohledávek. Tento vztah zakládá důvod pochybovat o nepodjatosti H. K. Protože jmenovaná nesdělila tuto skutečnost insolvenčnímu soudu, porušila povinnost podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), pročež byla funkce zproštěna. Insolvenční soud dále ustanovil nového insolvenčního správce (bod II. výroku).

K odvolání H. K. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 7. září 2017, č. j. KSHK 15 INS XY, 2 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.

Proti usnesení odvolacího soudu podala H. K. dovolání, jehož přípustnost vymezuje ve smyslu ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právní otázky dovolacím soudem dosud neřešené, konkrétně otázky, zda i po zjištění pohledávky věřitele, ke kterému má insolvenční správce vztah, v oddlužení řešeném splátkovým kalendářem, je důvod pochybovat o nepodjatosti správce pro poměr k tomuto věřiteli. Dovolatelka namítá, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř.), a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Dovolatelka dále též namítá nepřezkoumatelnost rozhodnutí odvolacího soudu.

Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je co do posouzení důvodu podjatosti insolvenčního správce pro vztah k věřiteli, který má vzhledem k výši své pohledávky rozhodující vliv na průběh insolvenčního řízení, zcela souladné s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, představovanou zejména usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2014, sen. zn. 29 NSČR 107/2013, uveřejněným pod číslem 114/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Tento důvod podjatosti je dán obecně, dopadá tedy na všechny způsoby řešení úpadku, respektive na oba způsoby oddlužení.

Ve spojení s námitkou, že rozhodnutí odvolacího soudu je nepřezkoumatelné, pak dovolatelka způsobem odpovídajícím požadavku ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. nevymezila důvod přípustnosti dovolání. K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16, uveřejněné pod číslem 460/2017 Sb. Ostatně v dotčeném ohledu je napadené rozhodnutí souladné se závěry formulovanými Nejvyšším soudem k (ne)přezkoumatelnosti soudních rozhodnutí především v rozsudku ze dne 25. června 2013, sp. zn. 29 Cdo 2543/2011, zveřejněném pod číslem 100/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (znění účinné do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a dovolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 4. 2019JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu