Rozhodnutí NS

30 Cdo 1378/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/01/2019
Spisová značka:30 Cdo 1378/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1378.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1378/2019-42


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 1 105 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 181/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2018, č. j. 25 Co 121/2018-22, t a k t o :

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se žalobou domáhal náhrady škody a zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu ve výši 1 105 000 Kč.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 12. 2. 2018, č. j. 19 C 181/2017-17, rozhodl, že podání žalobce ze dne 1. 8. 2017, ve spojení s podáním ze dne 8. 9. 2017, se odmítá (výrok I), žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením ze dne 11. 4. 2018, č. j. 25 Co 121/2018-22, k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Soud prvního stupně vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za podání dovolání ve výši 4 000 Kč (usnesením ze dne 29. 6. 2018, č. j. 19 C 181/2017-27), přičemž o následné žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků bylo rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 3. 8. 2018, č. j. 19 C 181/2017-32, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2018, č. j. 25 Co 305/2018-39 (které nabylo právní moci dne 7. 11. 2018), tak, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků. Z obsahu spisu plyne, že žalobce vyměřený soudní poplatek za podání dovolání ani dodatečně nezaplatil.

Ačkoliv žalobce nebyl již opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku, nemůže být pochyb, že je mu, a to i na základě průběhu mnoha dalších soudních řízení, jeho poplatková povinnost známa, stejně jako následky nezaplacení soudního poplatku, přičemž žalobce opakovaně, kromě podání případné nové žádosti o osvobození od soudních poplatků, na výzvy k zaplacení soudního poplatku tak jako tak nereaguje. Dovolací soud proto řízení o dovolání podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. 7. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu