Rozhodnutí NS

20 Cdo 122/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/12/2019
Spisová značka:20 Cdo 122/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.122.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Prodej movitých věcí a nemovitostí
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
520 Cdo 122/2019-589
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. Ch., narozené XY, bytem XY, zastoupené obecnou zmocněnkyní H. Ch., bytem XY, proti povinnému M. Ch., narozenému XY, bytem XY, pro 48 785 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitých věcí, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 10 E 70/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 29. 1. 2018, č. j. 60 Co 30/2018-475, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Okresní soud v Uherském Hradišti usnesením ze dne 15. 12. 2017, č. j. 10 E 70/2012-435, vydal dražební vyhlášku, jíž mj. určil celkovou výslednou cenu dražených nemovitých věcí částkou 57 794 Kč (výrok III.), stanovil nejnižší podání ve výši 38 529 Kč (výrok IV.), stanovil výši jistoty ve výši 28 895 Kč (výrok V.) a nezjistil závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (výrok VII.).

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích III., IV., V. a VII. (výrok I.) a odmítl odvolání povinného proti výrokům I., II., VI. a VIII. až XII. (výrok II.).

Povinný podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dne 5. 2. 2018 dovolání. Podáním dovolání vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1. 1. 2018 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodů 8 a 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 24. 4. 2018, č. j. 20 Cdo 1152/2018-536, vyzval povinného, aby soudní poplatek uhradil. Povinný požádal o osvobození od soudního poplatku a jeho žádost byla pravomocně zamítnuta ke dni 31. 12. 2018 (usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 27. 6. 2018, č. j. 10 E 70/2012-546, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 29. 11. 2018, č. j. 58 Co 272/2018-571). Nejvyšší soud následně povinného opětovně vyzval k úhradě soudního poplatku usnesením ze dne 5. 2. 2019, č. j. 20 Cdo 122/2019-382, povinný jej však ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 3. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu