Rozhodnutí NS

30 Cdo 121/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/03/2020
Spisová značka:30 Cdo 121/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.121.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
IV.ÚS 1178/20
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 121/2020-133


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Davidem Vláčilem v právní věci žalobce P. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Danielem Novotným, Ph.D., advokátem se sídlem v Jičíně, Valdštejnovo náměstí 76, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 54/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 2. 2018, č. j. 58 Co 470/2017-55, t a k t o:

      I. Dovolání se odmítá.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 12. 6. 2017, č. j. 28 C 54/2016-31, zamítl žalobu, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobci 80 000 Kč s příslušenstvím (výrok I rozsudku) a žalobce zavázal k náhradě nákladů řízení žalované ve výši 300 Kč (výrok II rozsudku).

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 8. 2. 2018, č. j. 58 Co 470/2017-55, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I rozsudku odvolacího soudu) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II rozsudku odvolacího soudu).

Takto soudy obou stupňů rozhodly o žalobě, jíž se žalobce domáhal zadostiučinění za nemajetkovou újmu, jež mu měla vzniknout nepřiměřenou délkou řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 7, pod sp. zn. 52 C 248/2012.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce, nezastoupen advokátem, včasným dovoláním doručeným soudu prvního stupně dne 15. 5. 2018, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 11. 2018, č. j. 28 C 54/2016-67, nebyl žalobci ustanoven zástupce pro dovolací řízení (výrok I) a nebylo mu ani přiznáno osvobození od soudních poplatků (výrok II). K odvolání žalobce bylo uvedené usnesení potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 12. 4. 2019, č. j. 58 Co 101/2019-76, které nabylo právní moci dne 20. 5. 2019.

Přípisem soudu prvního stupně ze dne 24. 10. 2019, č. j. 28 C 54/2016-113, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení zvolil zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a jeho prostřednictvím řádně zdůvodnil podané dovolání. Na tuto výzvu reagoval žalobce až podáním doručeným prostřednictvím zvoleného zástupce JUDr. Daniela Novotného, Ph.D., které bylo doručeno osobně soudu prvního stupně až dne 3. 12. 2019.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II odst. 2 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, a dovolání pro vady odmítl.

Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (odstavec 1 věta první). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (odstavec 2 věta první).

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec 1 věta první). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241 (to je podmínka povinného zastoupení), se nepřihlíží.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce, běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Žalobce podané dovolání sepsal sám. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. však dovolání musí být sepsáno advokátem a ve smyslu § 241a odst. 5 o. s. ř. nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel. Žalobce podal současně s dovoláním, tedy ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. před uplynutím lhůty pro podání dovolání, žádost o ustanovení zástupce. O této žádosti bylo pravomocně rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 11. 2018, č. j. 28 C 54/2016-67, kterým – mimo jiné – nebyl žalobci ustanoven zástupce pro dovolací řízení, a uvedené usnesení potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 12. 4. 2019, č. j. 58 Co 101/2019-76, které nabylo právní moci dne 20. 5. 2019. Od tohoto data počala žalobci znovu běžet zákonná dvouměsíční lhůta pro doplnění dovolání (§ 241b odst. 3, část věty za středníkem ve spojení s § 240 odst. 1 o. s. ř.), dovolání tak muselo být doplněno advokátem nejpozději do pondělí 22. 7. 2019.

Bylo-li dovolání doplněno advokátem podáním doručeným osobně soudu prvního stupně až dne 3. 12. 2019, stalo se tak po uplynutí shora uvedené zákonné lhůty, na čemž nic nemohou změnit ani následné výzvy a přípisy soudu, zvlášť když v nich stanovené lhůty také nebyly dodrženy.

Jenom pro úplnost dovolací soud dodává, že lhůta pro doplnění dovolání (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) je lhůtou zákonnou, jejíž zmeškání soud nemůže prominout (srov. § 240 odst. 1 a 2 o. s. ř.), ani ji nemůže prodloužit (§ 55 o. s. ř. a contrario). To platí i v případě, že se tato lhůta odvíjí od lhůty stanovené soudem podle § 241b odst. 2 o. s. ř. pro splnění podmínky uvedené v § 241 o. s. ř., tj. povinné zastoupení advokátem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005). V daném případě, kdy žalobce s podáním dovolání sám požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, zákonná lhůta běžela znovu od doručení rozhodnutí soudu o žádosti dovolatele.

Protože k obsahu podání samotného dovolatele nelze podle § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlížet, obligatorní náležitosti dovolání nebyly včas doplněny, trpí dovolání vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 2. 2020


JUDr. David Vláčil
pověřený člen senátu