Rozhodnutí NS

32 Cdo 3752/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/11/2019
Spisová značka:32 Cdo 3752/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:32.CDO.3752.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 3752/2019-266


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobkyně TRISOL farm s. r. o., se sídlem v Bolaticích, Dolní 142/6, PSČ 747 23, identifikační číslo osoby 25835921, zastoupené Mgr. Petrem Burečkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Jurečkova 643/20, proti žalované TRISOL s. r. o., se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Opletalova 921/6, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 01426486, zastoupené JUDr. Danielem Uličným, advokátem se sídlem v Praze 2, Slezská 949/32, o zaplacení částky 6 079 498 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 41 C 64/2017, o dovoláních žalobkyně a žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2019, č. j. 13 Co 361/2018-194, ve znění opravných usnesení ze dne 24. 5. 2019, č. j. 13 Co 361/2018-199, ze dne 4. 6. 2019, č. j. 13 Co 361/2018-203, a ze dne 10. 6. 2019, č. j. 13 Co 361/2018-206, takto:

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2019, č. j. 13 Co 361/2018-194, ve znění opravných usnesení ze dne 24. 5. 2019, č. j. 13 Co 361/2018-199, ze dne 4. 6. 2019, č. j. 13 Co 361/2018-203, a ze dne 10. 6. 2019, č. j. 13 Co 361/2018-206, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovoláních podaných v této věci.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 41 C 64/2017-142, uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 6 079 498 Kč s úrokem z prodlení (výrok pod bodem I) a nahradit náklady řízení žalobkyni ve výši 723 855,89 Kč (výrok pod bodem II) a státu ve výši 1 860 Kč (výrok pod bodem III).

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I co do částky 1 721 777 Kč s úrokem z prodlení a co do částky 810 519 Kč s úrokem z prodlení změnil tak, že žalobu v tomto rozsahu zamítl, a co do částky 3 547 202 Kč s příslušenstvím tento rozsudek potvrdil (první výrok). Žalované uložil zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 136 521 Kč (druhý výrok). Na náhradu nákladů řízení státu uložil žalované zaplatit částku 1 078,20 Kč a žalobkyni částku 718,20 Kč (třetí výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali dovolání oba účastníci řízení, přičemž žalovaná současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí, neboť by jí případnou exekucí byla způsobena taková hospodářská újma, která by měla za následek její naprostou platební neschopnost a předlužení, pročež by dovolací řízení ztratilo smysl. Upozorňuje, že v případě, že k odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí nedojde, bude na ni její statutární orgán nucen podat insolvenční návrh. Uvedené dokládá svým daňovým přiznáním za rok 2018, jehož přílohou jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 1 článku II, části první, přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 243 písm. a) o. s. ř. může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

V posuzovaném případě žalovaná osvědčila předloženým daňovým přiznáním a jeho přílohami, že vzhledem k výši plnění, k němuž byla zavázána, by jí neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí nebo exekucí skutečně mohla být způsobena nezhojitelná újma. Protože předpoklady pro odklad výkonu rozhodnutí jsou splněny, Nejvyšší soud rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 12. 2019


JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu