Rozhodnutí NS

25 Cdo 3036/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:25 Cdo 3036/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.3036.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
01/17/2019
I.ÚS 189/19
JUDr. Vladimír Sládeček
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3036/2018-70USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce: P. B., narozený XY, bytem XY, proti žalované: K. B., narozená XY, bytem XY, o 460.000 , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 108/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2017, č. j. 11 Co 250/2017-41,

takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 7. 2017, č. j. 11 Co 250/2017-41, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. 6. 2017, č. j. 4 C 108/2017-31, ve výroku II, jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem.

K žádosti dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení rozhodl Obvodní soud pro Prahu 5 ze dne 27. 2. 2018, č. j. 4 C 108/2017-55, tak, že se dovolateli zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení neustanovuje, což následně potvrdil Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 5. 2018, č. j. 11 Co 140/2018-61, neboť dovolatel uplatňuje právo zřejmě bezúspěšně.

Jelikož napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno před 30. 9. 2017, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle čl. II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb. postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 29. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud k opětovné žádosti dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů usnesením ze dne 30. 8. 2018, č. j. 25 Cdo 3036/2018-65, zástupce dovolateli neustanovil, neboť se ztotožnil se závěrem obvodního soudu, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, a vyzval dovolatele k odstranění nedostatku povinného zastoupení v určené lhůtě. Dovolatel reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů.

V daném případě již dospěl Nejvyšší soud k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli v dovolacím řízení na jeho žádost ustanoven zástupce z řad advokátů. Vzhledem k tomu, že nedostatek povinného zastoupení dovolatele, který nemá právnické vzdělání, je nedostatkem podmínek řízení na straně účastníka, a vzhledem k tomu, že tento nedostatek nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení se dále pokračuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu